COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je pondelok 10. mája 2021. Sviatok má Victória zajtra má sviatok Blažena .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow web arrow Tlačové správy arrow VYHLÁSENIE UNIVERZITNEJ NEMOCNICE L. PASTEURA KOŠICE
VYHLÁSENIE UNIVERZITNEJ NEMOCNICE L. PASTEURA KOŠICE Formátovať pre tlač

28 október 2020    

VYHLÁSENIE
UNIVERZITNEJ NEMOCNICE L. PASTEURA KOŠICE
K UDALOSTIAM NA GYNEKOLOGICKO – PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ

Lekári a zdravotnícky personál na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (ďalej len „UNLP“) boli od 23. 10. 2020 vystavení extrémnemu tlaku verejnosti v súvislosti s prijatím pacientky, rodičky na toto oddelenie. Pacientka bola po príchode štandardným spôsobom informovaná a poučená o preventívnych epidemiologických postupoch zdravotníckeho zariadenia. Všetky návrhy a odporúčania odmietla a radila sa výlučne len radami a pokynmi JUDr. Adriány Krajníkovej, advokátky so sídlom v Košiciach, ktorá sa telefonicky a z vlastnej iniciatívy „ ujala „ právneho zastupovania pacientky.

Na základe dôrazného pokynu advokátky prostredníctvom mobilného telefónu pacientka odmietala nosiť rúško a taktiež sa po dôkladnom poučení ošetrujúcej lekárky o rizikách nákazy COVID 19 v pôrodníckom a novorodeneckom prostredí odmietala podrobiť antigénovému testu na COVID 19. 
Advokátka celú telefonickú komunikáciu s pacientkou a ošetrujúcimi zdravotníckymi pracovníkmi spolu so svojim  komentárom nahrávala a následne zverejňovala bez súhlasu zainteresovaných osôb na svojej facebookovej stránke. Tam aj verejne vyzývala na nenosenie rúšok, odmietanie testovania a zároveň vyzývala na verejný protest, ktorý sa aj uskutočnil v areáli nemocnice dňa 24. 10. 2020 v počte cca 20 ľudí .

Rada riaditeľov UNLP na základe vzniknutej situácie vydáva nasledujúce vyhlásenie :

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/83/23/2020, zo dňa 14.10.2020 (ďalej „opatrenie“) sa:

Všetkým osobám zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkami, ktoré sa v rámci nemocnice nemôžu uplatniť. V tejto súvislosti zdravotnícky personál postupoval vo vzťahu k pacientke s maximálnou obozretnosťou (osobitný režim poskytovania zdravotnej starostlivosti s použitím OOP), nakoľko sa pacientka odmietla podrobiť testovaniu, aby sa vylúčilo podozrenie z ochorenia COVID 19 a zároveň odmietala nosiť rúško.

Predmetné opatrenie je zákonné a účinné a každý, kto nesplní nariadené opatrenie sa v zmysle ust. § 56 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva, pričom v zmysle uvedených ustanovení je možné za priestupok uložiť pokutu až do 1 659,-eur.

V tejto súvislosti nemožno namietať nezákonnosť opatrenia, a to z dôvodu nedostatku kompetencie Úradu verejného zdravotníctva v zmysle citovaného zákona, s odkazom na novelizáciu predmetného zákona (zákon č. 286/2020 Z. z.) účinného od 15.10.2020. Všetky dezinformácie, ktoré sa šíria v tejto súvislosti internetom sú nepravdivé, účelovo zavádzajúce a právne irelevantné za účelom vzbudiť pochybnosť o správnom postupe zdravotníkov UNLP.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice na základe uvedených skutočnosti bude postupovať v súlade s platnou legislatívou a za účelom ochrany svojich práv, práv a postavenia svojich zamestnancov uplatní právne kroky, t.j. podáva trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru Košice II a podáva podnet na Slovenskú advokátsku komoru o začatie disciplinárneho konania voči advokátke JUDr. Adriane Krajníkovej a zároveň bude konať vo veci ochrany dobrého mena nemocnice. V predmetných konaniach bude postupovať v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice odsudzuje konanie advokátky JUDr. Adriany Krajníkovej, považuje ho za neprofesionálne a neetické, dehonestujúce dôstojnosť advokátskeho stavu. Bolo by žiadúce zo strany právnika – advokáta, aby pri výkone svojho povolania  rešpektoval a motivoval svojich klientov k dodržiavaniu právneho poriadku Slovenskej republiky, k budovaniu právneho štátu nie jeho pošliapavaniu, ako aj k rešpektovaniu výkonu iných dôležitých povolaní.

Vedenie UNLP s poľutovaním konštatuje, že pacientka sa napriek poučeniu lekárov o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovania zdravotnej starostlivosti bez vykonania testu a bez nosenia rúška rozhodla podľa pokynov svojej advokátky nedodržať pokyny a odporúčania lekárov a zdravotníckeho personálu. Tým ohrozila nielen svoje zdravie a zdravie svojho narodeného dieťaťa, ale aj zdravie ostatných mamičiek, ich detí a v neposlednom rade zdravie ošetrujúcich zdravotníkov.

Vo vzťahu k narodenému dieťaťu zdravotnícky personál postupoval v súlade s Klinickým protokolom starostlivosti o novorodenca matky s podozrením na infekciu alebo s potvrdenou infekciou COVID-19, vypracovaným hlavným odborníkom MZ SR pre neonatológiu a predsedníčkou Neonatologickej sekcie SPS s platnosťou protokolu od 8. 5. 2020.

UNLP dňa 26. 10. 2020 podrobne prešetrila postup lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nezistila žiadne pochybenia, ktoré by naznačovali postup non lege artis. Vedenie UNLP si v plnom rozsahu uvedomuje náročnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti za súčasnej epidemiologickej situácie, nesmierne si váži prácu svojich lekárov a všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí každodenným nasadením svojho života a zdravia preukazujú svoju statočnosť, odbornosť a vernosť svojmu povolaniu. Preto UNLP využije všetky právne možnosti na ochranu svojich zamestnancov a pacientov.

V Košiciach, dňa 28.10.2020
Rada riaditeľov UNLP

Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 29 október 2020 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001