COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je pondelok 10. mája 2021. Sviatok má Victória zajtra má sviatok Blažena .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Podávanie sťažností
Informácie o podávaní sťažností Formátovať pre tlač

04 december 2017    

INFORMÁCIE K POSTUPU PRI PODANÍ SŤAŽNOSTI
v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

Sťažnosti v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice (ďalej „UNLP“) vybavuje Referát organizačnej agendy a sťažností (budova XII. pavilón, prízemie), telefonický kontakt: 055/615 3012, 3013.

Podávanie sťažností na činnosť organizačných zložiek a zamestnancov a postup pri ich vybavovaní sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“).

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa
- domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou UNLP,
- poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti UNLP

Sťažnosť je možné podať v listinnej podobe na adrese Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90  Košice a v elektronickej podobe, ktorá musí byť autorizovaná elektronickým podpisom osoby, ktorej sa sťažnosť týka.

Ak sa sťažovateľ dostaví do UNLP osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec, UNLP sťažovateľa prijme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej (písomnej) forme vyhotovil. Ak sa dostaví do UNLP osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec UNLP.

Sťažnosť adresovaná UNLP musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu a vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej za ňu konať.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí byť z nej jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť môže podať len osoba, ktorej sa sťažnosť týka. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. Pri podaní sťažnosti elektronickou formou, musí byť splnomocnenie podpísané elektronickým podpisom osoby, ktorej sa sťažnosť týka.

V prípade, že sťažnosť nie je zrozumiteľná alebo neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, UNLP je oprávnená písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu. Lehota na poskytnutie spolupráce je 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi. Pokiaľ sťažovateľ spoluprácu neposkytne, UNLP sťažnosť odloží bez prešetrenia.

Sťažnosť sa vybavuje v súlade so zákonom v lehote 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažnosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty UNLP oznámi sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti je sťažovateľovi zaslané písomne.

UNLP sťažnosť odloží bez prešetrenia, ak:
a) neobsahuje zákonom stanovené náležitosti (meno, priezvisko, adresa, podpis sťažovateľa),
b) zistí,  že v danej veci konal alebo koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
c) sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie,
d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než 5 rokov,
e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6 zákona,
f) ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3,
g) bola zaslaná na vedomie,
h) sťažovateľ neposkytol spoluprácu v zákonom stanovenej lehote,
i) sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2 zákona,
j) sťažovateľ písomne vezme sťažnosť späť pred jej vybavením alebo písomne oznámi, že na jej vybavení netrvá.


V Košiciach, 02. 11. 2017 

Pridal: Tomáš Mariak    
Naposledy zmenené ( 23 november 2020 )    
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001