COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je piatok 5. marca 2021. Sviatok má Fridrich zajtra má sviatok Radoslav .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
NEUROLOGICKÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

13 september 2006    

Klinika je centrom pre liečbu akútnych cievnych mozgových príhod (CMP) vrátane trombolytickej liečby a v spolupráci s I. klinikou rádiológie a zobrazovacích metód endovaskulárnej liečby CMP. V rámci komplexnej starostlivosti o pacientov s cievnymi mozgovými príhodami spolupracujeme z VÚSCH pri detekcii príčin kryptogénnych CMP a pri chirurgickej liečbe stenóz extrakranniálnych ciev mozgu. V spolupráci s Oddelením fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie sme začali liečbu spasticity u pacientov po CMP.
Centrum pre liečbu diagnostiky demyelinizačných ochorení poskytuje konzultačnú činnosť pre diferenciálnu diagnostiku týchto ochorení a venuje sa liečbe pacientov so sclerosis multiplex. V blízkej budúcnosti plánujeme projekt na sledovanie atrofie mozgu u pacientov so sclerosis multiplex. 
Ambulancia pre poruchy spánku a bdenia, vzhľadom na spoločné prístrojové vybavenie, úzko spolupracuje s ambulanciou pre záchvatové ochorenia. Ako prvé pracovisko na Slovensku sme začali s liečbou farmakorezistentnej epilepsie metódou stimulácie n. vagus v spolupráci s Neurochirurgickou klinikou. Pracovisko poskytuje možnosť video EEG pre diferenciálnu diagnostiku epileptických a neepileptických záchvatových ochorení. V spolupráci s Neurochirurgickou a
I. Neurologickou klinikou Masarykovej Univerzity v Brne sa podieľa na diagnostike a paliatívnej epileptolochirurgickej liečbe - implantáciou stimulátorom nervus vagus u pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou.
V priebehu posledných rokov sme sa začali venovať do hĺbky popri diagnostike a liečbe Parkinsonovej choroby aj kompletnému spektru extrapyramidových ochorení vrátane hyperkinetických porúch, predovšetkým tremoru, dystónii a chorey. Pracovisko má špecifický záujem v oblasti diagnostiky a liečby raritných extrapyramidových ochorení, v ktorej spolupracujeme s viacerými genetickými laboratóriami v zahraničí, ktoré nám poskytujú diagnostiku, ktorá nie je dostupná v SR. Sme jedným z troch pracovísk na Slovensku, ktoré poskytujú terciárnu špecializovanú starostlivosť pre pacientov s extrapyramidovými ochoreniami vrátane pumpovej liečby Parkinsonovej choroby a chirurgickej liečby Parkinsonovej choroby, dystónie a tremoru hĺbkovou mozgovou stimuláciou. V priebehu posledných rokov došlo aj k výraznejšiemu rozšíreniu aplikovaných indikácii botulotoxínu vrátane zahájenia špecifického programu pre pacientov so spasticitou.

VEDENIE PRACOVISKA: 

Image
Prednosta: prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. 

Zástupca prednostu: MUDr. Miriam Fedičová

Image
Vedúca sestra: PhDr. Bernardína Dudičová

     neurolkl.snp@unlp.sk  

PERSONÁLNE OBSADENIE KLINIKY A KONTAKTY

Prednosta: prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO
Telefón: 055/ 640  37 22
e - mail: zuzana.gdovinova@upjs.sk

Zástupca prednostu: MUDr. Miriam Fedičová
Telefón: 055/640 37 86
e - mail: neurolkl.snp@unlp.sk

Zástupca prednostu pre školstvo: doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Telefón: 055/ 640  37 87
e - mail: jarmila.szilasiova@upjs.sk

Vedúca sestra: PhDr. Bernardína Dudičová, zdravotnícky manažér
Telefón: 055/ 640  37 96
e - mail: neurolkl.snp@unlp.sk

Sekretariát: Jana Lacková
Telefón: 055/ 640  37 90
e - mail: jana.lackova@unlp.sk

Zdravotná dokumentátorka: Mgr. Erika Dirdová 
Telefón: 055/ 640  37 21
e - mail: neurolkl.snp@unlp.sk

Image

ŠTRUKTÚRA PRACOVISKA

Neurologická klinika pozostáva z 3 samostatných ošetrovacích jednotiek:
• A oddelenie (ženy)
• B oddelenie (muži)
• JIS

A oddelenie: pozostáva z 9 izieb (z 2 jednoposteľových a 7 trojposteľových) + 1 nadštandardne vybavená izba
Manažérka dennej zmeny: PhDr. Magdaléna Pípolyová (055/ 640 37 95)
 
B oddelenie: pozostáva z 9 izieb (z 2 jednoposteľových a 7 trojposteľových) + 1 nadštandardne vybavená izba
Manažérka dennej zmeny: PhDr. Zuzana Bagoňová (055/ 640 37 98)
JIS: pozostáva z 2 izieb (z 2 trojlôžkových)  
Manažérka dennej zmeny: Mgr. Zuzana Pištejová (055/ 640 37 92)
 

Image

AMBULANCIE NEUROLOGICKEJ KLINIKY

Ambulancia pre demyelinizačné ochorenia nervového systému
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
MUDr. Edita Kahancová
MUDr. Miriam Fedičová
MUDr. Marianna Vitková, PhD.
Sestra: Bc. Silvia Bekeová, Mgr. Drahoslava Vasková
Telefón: 055/640 36 98, 055/640 37 21, 055/640 37 93

Ambulancia pre nervovosvalové ochorenia
MUDr. Lenka Josayová
MUDr. Edita Kahancová
Sestra: Agnesa Balážová
Telefón: 055/640 24 45

Poradňa pre cievne ochorenia nervového systému
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.,FESO
MUDr. Vladimír Pavlík
MUDr. Norbert Leško
MUDr. Michal Troščák
Sestra: Svetlana Adamčová
Telefón: 055/640 36 37, 055/640 38 04

Ambulancia pre poruchy spánku a bdenia (Spánkové laboratórium)
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Sestra: Mgr. Gabriela Timková
Telefón: 055/640 37 89

Poradňa pre záchvatové ochorenia
MUDr. Jana Múdra
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
MUDr. Eva Antolová
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Sestra: Agnesa Balážová
Telefón: 055/640 24 45

Poradňa pre extrapyramídové ochorenia
MUDr. Ľuboš Skička
MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
MUDr. Vladimír Haň
Sestra: Svetlana Adamčová
Telefón: 055/640 36 37

Všeobecná neurologická ambulancia
MUDr. Anna Kučerová
Sestra: Slávka Molnárová, dipl.s.
Telefón: 055/640 38 01

Príjmová ambulancia
MUDr. Edita Kahancová
Sestra: Svetlana Adamčová
Telefón: 055/640 36 37

LEKÁRSKY PERSONÁL

Image 

LIEČEBNO – PREVENTÍVNA ČINNOSŤ

Pracovisko sa venuje liečbe a diagnostike akútnych stavov v neurológii:

• cievne mozgové príhody
• stavy bezvedomia z neurologických príčin
• epilepsia a epileptické syndrómy
• nádory mozgu
• bolesti hlavy
• infekčné ochorenia nervového systému
• polyradikuloneuritídy
• demyelinizačné ochorenia (sclerosis predovšetkým multiplex)
• nervosvalové ochorenia
• poruchy spánku a bdenia
• demencie
• vertebrogénne ochorenia
• závrativé stavy
• ochorenia periférneho nervového systému

Na Neurologickej klinike zabezpečujeme všetky pomocné vyšetrenia v neurológii – duplexné ultrazvukové vyšetrenie extrakraniálnych a intrakraniálnych mozgových ciev, elektroencefalografiu, video EEG, elektromyografiu, polysomnografiu, evokované potenciály.
Poskytujeme konziliárnu činnosť v rámci odborných poradní - pre cievne ochorenia mozgu,  pre záchvatové ochorenia, pre nervosvalové ochorenia, centrum pre sclerosis multiplex, ambulancia pre poruchy spánku a bdenia.

Image

Image

 


Pracovisko: Tr.SNP 1  Monoblok 45  6. poschodie 

 

   Fax: 055 / 640 3786 , 055 / 7898 546
Prednosta: 055 / 640 3724
Zástupca prednostu pre zdrav. činnosť: 055 / 640 3786
Zástupca prednostu pre školstvo: 055 / 6403787
Sekretariát: 055 / 640 3790 
Vedúca sestra: 055 / 640 3796

 

HISTÓRIA PRACOVISKA

 Prvá neurologická klinika vznikla vo Fakultnej nemocnici v roku 1948 a bola to vôbec prvá samostatná neurologická klinika na Slovensku. Jej zakladateľom bol prof. MUDr. Jaroslav Hympán, ktorý prišiel do Košíc z Bratislavy. Pripomína ho pamätná tabuľa na VI. pavilóne. Svoju činnosť začala 1. septembrom 1948 po vzniku pobočky Lekárskej fakulty v Košiciach a Prof. MUDr. J. Hympán bol jej prvým prednostom v rokoch 1948 - 1971. Niekoľko rokov bola súčasťou viacerých katedier LF, až v roku 1962 sa vytvorila samostatná katedra neurológie. Od r. 1974 bol prednostom kliniky doc. MUDr. J. Trebula, CSc. a v rokoch 1979 - 2003 doc. MUDr. E. Eiben, CSc., pod vedením ktorého sa klinika presťahovala do nových priestorov na Triedu SNP 1.

V súčasnosti je prednostkou neurologickej kliniky prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO (od r. 2003) a primárkou MUDr. Jana Múdra (od r. 2016).

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE

V pedagogickej oblasti dosahujeme stabilne vysokú účasť na prednáškach a opakovane sú pozitívne hodnotené praktické cvičenia, v rámci ktorých sa snažíme zabezpečiť čo najväčší kontakt študentov s pacientmi. Vzhľadom na narastajúci počet študentov, rozširujeme výučbu o prezentáciu videí. V budúcnosti chceme ešte viac viesť študentov k schopnosti nielen sa neurológiu naučiť, ale vedieť prakticky pristúpiť k riešeniu neurologických pacientov.
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti boli publikované v 70 prácach v časopisoch
s impakt faktorom alebo indexovaných časopisoch, na ktoré bolo okolo 600 citácií   registrovaných v citačných indexoch, boli vydané 3 učebné texty, 2 skriptá a 3 monografie (bližšie informácie: www.upjs.sk), pričom posledná učebnica Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie je určená nielen pre študentov všeobecného lekárstva, ale aj ako základ pre špecializačné štúdium v neurológii, a je to za posledné roky jediná vydaná učebnica špeciálnej neurológie v slovenskom jazyku.
V roku 2013 sme prvýkrát v histórii získali akreditáciu na doktorandské štúdium v odbore neurológia, a v roku 2015 akreditáciu na habilitačné a vymenúvacie konanie v odbore neurológia.
Neurologická klinika spolupracuje s Univerzitou v Gröningene (Holandsko), na ktorej obhájili titul Philosophie doctor (PhD) štyria učitelia kliniky a v príprave je ďalší jeden. Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.,FESO je hosťujúcim docentom tejto univerzity. Ďalšiu významnú spoluprácu má klinika s Neurologickou klinikou 1. LF Univerzity Karlovej v Prahe,  s I. Neurologickou klinikou LF Masarykovej univerzity v Brne, ako aj ďalšími zahraničnými pracoviskami, predovšetkým v oblasti genetických vyšetrení.
Na technickom vybavení kliniky sa významnou mierou podieľajú finančné prostriedky získané z grantov a sponzorské príspevky. Aktuálne je pracovisko zapojené do troch grantov: APVV - 14 - 0415 (zodp. riešiteľ: prof. Gdovinová), VEGA 1/0024/14  (zodp. riešiteľ: prof. Gdovinová), VEGA 1/0724/15 (spoluriešiteľ: MUDr. Vladimír Haň).
V minulosti bolo zapojené do dvoch grantov z prostriedkov EÚ, do 2 grantov MŠ SR,   čo prinieslo pracovisku okrem finančných zdrojov 2 polysomnografické prístroje, 1 ultrazvukový prístroj pre duplexné vyšetrenie extra a intrakraniálnych ciev mozgu, 1 EEG a 1 EMG prístroj.
Od roku 2006 máme akreditáciu pre špecializačné štúdium v odbore neurológia. Aktuálne je zaradených do špecializačného štúdia 84 lekárov, doteraz získalo špecializáciu  34 lekárov.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

„Občianske združenie pri Neurologickej klinike FNLP a LF UPJŠ v Košiciach“ vzniklo za účelom ochrany a podpory zdravia a vzdelávania, poskytovania sociálnej pomoci pacientom s  neurologickými ochoreniami v súvislosti a náväznosti na liečebnú starostlivosť. Občianske združenie si kladie za cieľ prevenciu, ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia pacientov s neurologickými ochoreniami, podporu materiálnych prostriedkov a edukáciu laickej a odbornej verejnosti na dosiahnutie tohto zámeru. Svoju činnosť  koordinuje v súlade s koncepciou odboru neurológia. V súlade s týmito úlohami cieľom Občianskeho združenia je:

• získavanie prostriedkov formou sponzorských príspevkov a výťažkov z charitatívnych akcií
• finančné prostriedky sú určené na nákup zdravotníckej techniky, pomôcok, zdravotníckeho materiálu a zariadení umožňujúcich zvyšovanie kvality starostlivosti          o pacientov
• podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sprístupnenie najaktuálnejších informácií, aktívne podieľanie sa na tvorbe najnovších diagnostických                                     a terapeutických postupov.
• organizovanie odborných výučbových seminárov s tematikou kritických stavov v medicíne a neurológii, o možnostiach ich včasnej diagnostiky v prednemocničnej 
a hospitalizačnej fáze, o možnostiach a perspektívach ich liečby a prepojenosti s príbuznými odbormi

Ak ste sa rozhodli venovať finančné prostriedky „Občianskemu združeniu pri Neurologickej klinike FNLP a LF UPJŠ v Košiciach“, prosíme, poukážte ich na účet VÚB banky: SK 73 0200 0000 0021 2537 7855
IČO: 3557040

 

Pridal: Ing. Štefan Uhrín    
Naposledy zmenené ( 28 február 2021 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001