COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je sobota 27. februára 2021. Sviatok má Alexander zajtra má sviatok Zlatica .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
I. STOMATOLOGICKÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

13 september 2006    

I. stomatologická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ vznikla odčlenením z pôvodnej Stomatologickej kliniky v roku 1974 v priestoroch polikliniky dospelých na Triede SNP č. 1.  V súčasnosti sa orientuje v liečebno-preventívnej a výskumnej činnosti na diagnostiku a liečbu parodontopatii, ochorení detského zubného lekárstva, konzervačného zubného lekárstva, protetickú sanáciu, dentoalveolárnu chirurgiu a maxilofaciálnu chirurgiu (ústnu, čeľustnú a tvárovú chirurgiu).

VEDENIE PRACOVISKA A SEKRETARIÁT: 

Image
Prednostka: MUDr. Silvia Timková, PhD., MHA
tel. kontakt: 055/ 640 3905

Image
Zástupca prednostu: MUDr. Lívia Sladká, PhD., MHA
tel. kontakt: 055/ 640 3906

Vedúca sestra: Mgr. Natália Bradáčová  
tel. kontakt: 055/ 640 3908

sekretariát: Helena Nináčová
tel. kontakt: 055/ 640 3907

stommaxkl.snp@unlp.sk - sekretariát

ďalšie info:  stommaxlo.snp@unlp.sk -  lôžkové oddelenie

Image

Lôžkovú časť tvorí 16 lôžok,  ktoré sú umiestnené na 9. poschodí Sekcia A lôžkového monobloku na Triede SNP1

Image

Image

Image

Image

Image

Ambulancie sa nachádzajú na poliklinike dospelých na Triede SNP 1 - na 3., 4., 5. a 6. poschodí, sekretariát kliniky je na 2.poschodí a výučbové  priestory na 7.poschodí.

LIEČEBNO-PREVENTÍVNA ČINNOSŤ:

Konzervačné zubné lekárstvo poskytuje:

V oblasti kariológie:
- efektívnu diagnostiku kazu, zvlášť v jeho včasných štádiách
- primerané intervencie - minimálne a efektívne preparácie
- ošetrenie modernými výplnkovými hmotami
- liečbu nekariéznych defektov zubných tkanív
- v celkovej anestézii sa realizujú aj sanácie chrupu u pacientov  s DMO, autizmom a vážnymi zdravotnými komplikáciami.

V oblasti endodoncie:
- diagnostiku a liečbu patologických stavov zubnej drene
- diagnostiku a liečbu patologických stavov apikálneho parodontu
- racionálne jednorázové metódy ošetrenia kanálového systému
- postendodontické rekonštrukcie korunky zuba

Konziliárna činnosť:

- vyšetrovanie dentálnej fokálnej infekcie
- ošetrovanie akútnych stavov počas hospitalizácie v UN L. Pasteura Košice

Tel. kontakt:
055/ 640 3947, 055/640 3952

MUDr. TAMÁŠOVÁ Margaréta, PhD., odborná asistentka
MUDr. HANZENOVÁ Angelika, lekárka
MDDr. HLUBEŇOVÁ GIDOVÁ Denisa, asistentka
MDDr. MINARČIKOVÁ Zuzana, asistentka
MUDr. KUČERA Ján, PhD., odborný asistent 
MDDr. SINČÁK KONEČNÁ  Andrea, asistentka

Image

Zubná protetika:               

- zhotovenie všetkých základných protetických náhrad vrátane metalokeramiky, najmä z pohľadu potreby komplexnej terapie pacientov kliniky
- konziliárne služby na úrovni UNLP, ale i pre terén v rámci SR v oblasti ochorení temporomandibulárneho kĺbu (diagnostika, návrh terapie, prípadne i jej realizácia na základe požiadavky - napr. odľahčovanie TMK štruktúr náhryzovými dlahami)
- konziliárne služby podľa požiadaviek terénnych pracovníkov najmä v prípadoch ťažších porúch oklúzie s potrebou rekonštrukcie - hlavne zvyšovania zhryzu (stavy abrázie, zámkovej artikulácie, skríženého zhryzu a pod.)
- oddelenie spolupracuje s oddelením maxilofaciálnej chirurgie pri riešení niektorých prípadov hospitalizovaných pacientov, ale aj pacientov ambulantne liečených - napr. v oblasti predprotetickej chirurgie (hlavne prehlbovanie vestibula) , ďalej s oddelením parodontológie najmä v oblasti dlahovania zubov, protetických gingivitíd a stomatitíd
- oddelenie spolupracuje s inými klinikami - najmä ORL, ale aj internými klinikami, neurologickou klinikou v oblasti diferenciálnej diagnostiky atypických tvárových bolestí (napr. ušné symptómy)
Zubné náhrady sú zhotovované v súkromných zubných laboratóriách (s nadštandardným vybavením), umiestnených v nájomných priestoroch našej kliniky, podľa dopredu dohodnutých cenníkov.

Tel. kontakt:
055/ 640 3947, 055/640 3952 

MUDr. ŠESTÁKOVÁ Marcela, PhD., odborná asistentka
MDDr. BEJDOVÁ Petra, asistentka
MDDr. HARICH Peter, lekár

Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia ( ústna, čeľustná a tvárová chirurgia ):

Maxilofaciálna chirurgia ako nadstavbový úzko špecializovaný odbor zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť u chorôb, úrazov a vývojových anomálií v oblasti úst a tváre. Oddelenie disponuje 16 lôžkami. Ústna, čeľustná a tvárová chirurgia sa delí na dentoalveolárnu chirurgiu a maxilofaciálnu chirurgiu.

Dentoalveolárna chirurgia je zameraná na diagnostiku, chirurgickú liečbu a prevenciu chorôb ústnej dutiny, ktorých liečba nevyžaduje hospitalizáciu pacienta a je vykonateľná ambulantne. Ide predovšetkým o extrakcie zubov a ich komplikácie, chirurgické extrakcie koreňov a retinovaných zubov a ich komplikácie, chirurgiu tretieho molára, malé cysty v čeľustnotvárovej oblasti, liečbu zápalových ochorení v čeľustnotvárovej oblasti (intraorálne incízie), jednoduché predprotetické výkony (egalizácia, frenulektómia, plikotómia, excízia vlajúceho hrebeňa), liečbu zlomenín a luxácií zubov, replantácie zubov, uzáver oroantrálnej komunikácie a iné.

Dentoalveolárnu chirurgiu robíme v ambulanciách a na operačnej sále poliklinickej časti oddelenia maxilofaciálnej chirurgie I. stomatologickej kliniky (5. poschodie).

Maxilofaciálna chirurgia je zameraná na prevenciu, diagnostiku a chirurgickú liečbu všetkých ochorení, úrazov a vývojových anomálií čeľustnotvárovej oblasti, u ktorých sa vyžaduje hospitalizácia pacienta a celková anestéza.  Ide predovšetkým o úrazy, zápalové ochorenia a cysty v čeľustnotvárovej oblasti, choroby čeľustných dutín zubného pôvodu, choroby slinných žliaz, poruchy temporomandibulárneho kĺbu a žuvacích svalov, chronická bolesť  lokalizovaná v kostnom tkanive (jediný na Slovensku), onkologické ochorenia v čeľustnotvárovej oblasti, rôzne systémové ochorenia prejavujúce sa v tejto oblasti, úpravy čeľuste a sánky pred zhotovením protetických náhrad, vývojové anomálie čeľustí a sanácie chrupu v celkovej anestézii u mentálne postihnutých pacientov (výkony sa realizujú iba na ďalších dvoch podobných pracoviskách SR.)

Pacienti sú hospitalizovaní v lôžkovej časti Oddelenia ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie I. stomatologickej kliniky (monoblok, 9. poschodie, Sekcia A).

Lekári oddelenia  pri diagnostike a liečbe pacientov úzko spolupracujú so všetkými odbormi zubného lekárstva a všeobecnej medicíny.

Tel. kontakt: 055/ 640 3948, 055/ 640 3932 - ambulantné poliklinické oddelenie
055/ 640 2578 - lôžkové oddelenie

MUDr. SLADKÁ Lívia, PhD. MHA, zástupkyňa prednostky
MUDr. KIZEK Peter, PhD., MHA, MPH, lekár - výkonný riaditeľ
MUDr. HRUBALA Dušan, CSc., lekár
MUDr. KOPSA Igor, lekár
MDDr. KLABNÍK Tomáš, lekár
MDDr. BOBKOVÁ Adela, asistentka
MDDr. BORZA Branislav, lekár
MUDr. BADANIČ Peter, lekár
MDDr. OSTRICA ČAKURDOVÁ Dominika, lekárka
MUDr. KYSEĽ Marián, PhD., odborný asistent
MDDr. VIŇANSKÁ  Martina, asistentka

Image

Image

Parodontológia:             

Liečebno-preventívna činnosť oddelenia je zameraná na diagnostiku a terapiu ochorení parodontu:
- mukogingiválna chirurgia (frenulektómia, vestibuloplastika, gingivektómia)
- parodontálna chirurgia (vrátane regeneratívnych metód s použitím aloplastických materiálov)
- manažment parodontitis juvenilis
- manažment pacientov s gingivitis hyperplastica pri imunosupresívnej liečbe pred a po transplantácii obličky
- pred zahájením a počas chemoterapie u onkologických pacientov
- liečba Ozonom
- bielenie zubov
- ústnych slizníc, t.j. orálna medicína (prejavy celkových ochorení v ústnej dutine, diagnostika a diferenciálna diagnostika ich príznakov, následkov liečiv a liečby)
-  kvantitatívne vyšetrenie salivácie
- dispenzarizácia prekanceróz slizníc ústnej dutiny

V rámci vyššie uvedenej náplne sú poskytované aj konziliárne vyšetrenia pre ambulantných pacientov aj hospitalizovaných pacientov (aj pri lôžku) s pôsobnosťou na celom Slovensku.

Tel. kontakt: ambulancia: 055/ 640 3946, 055/ 640 3915, 055/640 3981 

MUDr. TIMKOVÁ Silvia, PhD., MHA  prednostka
MUDr. JANITOROVÁ Eva, PhD., odborná asistentka
MDDr. DOBRANSKÁ  Eva, asistentka
MDDr. DRIBŇÁKOVÁ Dagmar, asistentka
MDDr. OHLASOVÁ Jana, asistentka
MDDr. KLUKNAVSKÁ  Jana, asistentka

Image

Detské zubné lekárstvo:                 

Detské zubné lekárstvo je nadstavbový špecializačný odbor, ktorý vykonáva liečebno-preventívnu stomatologickú starostlivosť o deti a mládež od narodenia po 18. rok veku. Základnou charakteristikou pedostomatológie je dynamika rastových a vývinových zmien, ktoré výrazným spôsobom determinujú preventívne i terapeutické postupy.
Náplň a úlohy odboru: Podieľa sa na vytváraní orálneho zdravia, ako nedeliteľnej súčasti zdravia mladého organizmu ako celku. V plnom rozsahu zabezpečuje stomatologickú starostlivosť na úseku konzervačného zubného lekárstva, dentoalveolárnej chirurgie, zubnej protetiky, mukogingiválnej chirurgie a chorôb sliznice ústnej dutiny. Úzko spolupracuje s odborom čeľustnej ortopédie a odborom ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie.

Pedostomatologické oddelenie I. stomatologickej kliniky zabezpečuje:
- konziliárne služby pre lekárov primárnej stomatologickej starostlivosti
- diagnostické a liečebné úkony, ktoré presahujú štandard primárnej stomatologickej starostlivosti (diagnostika a terapia vývinových anomálií)
- ošetrovanie detí so systémovými chorobami, vrátane ošetrenia nespolupracujúcich detí (z príčin somatických či psychických) v celkovej anestézii
- konziliárne, diagnostické a terapeutické výkony pre ostatné oddelenia a kliniky UNLP

-Konziliárne, diagnostické a terapeutické výkony sa realizujú aj v priestoroch DFN.

Tel. kontakt:  055/ 640 3988, 055/ 640 3983, 055/ 640 3980, 055/ 640 3986
MUDr. SEMIVANOVÁ Anetta, lekárka
MDDr. ĎURICA Jaroslav, asistent
MDDr. SOTÁK BENEDEKOVÁ Lenka, asistentka
MUDr. KAIFEROVÁ Jana, PhD., odborná asistentka  

Čeľustná ortopédia:

Oddelenie vykonáva diagnostiku a liečbu fixnými a snímateľnými čeľustno-ortopedickými aparátmi a dispenzarizáciu pacientov s anomáliami zubov, zubných oblúkov a medzičeľustných vzťahov Poskytuje konziliárnu činnosť v rámci UNLP a Košického kraja. Rovnako poskytuje liečebnú činnosť pre pacientov poukázaných. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venuje včasnej liečbe pacientov s anteoklúziou a sledovaniu erupčnej dráhy retinovaných očných zubov. V spolupráci s oddelením maxilofaciálnej chirurgie sa realizujú diagnostické a terapeutické výkony ortognatnej chirurgie a anomálií po predchádzajúcich rozsiahlych kraniomaxilofaciálnych operáciách.

Tel. kontakt: 055/ 640 3916, 055/ 640 3910, 055/ 640 3981
MUDr. SUROVKOVÁ Jana, lekárka
MDDr. URBAN Renáta, asistentka
MDDr.VERBOVÁ Gabriela, asistent

RTG pracovisko:        
Tel. kontakt:  055/ 640 3953
DUBASOVÁ Iveta, diplomovaná rádiologická asistentka
KLÉRI Ladislav, rádiologický asistent

VEDA, VÝSKUM:

Riešené projekty za posledné obdobie:
1997-98: WHO projekt pre zabezpečenie orálneho zdravia ORATEL -epidemiologická štúdia ochorení ústnej dutiny v SR vykonanú na základe jednotných medzinárodne porovnateľných kritérií a spracovanie v databáze WHO.
EGOHID II - European Global Oral Health Indicators Development: projekt EU pre stanovenie indikátorov ústneho zdravia.
Diagnostika a liečba NICO - Neuralgia inducing cavitational osteonecrosis .
Diagnostika a liečba porúch temporomandibulárneho kĺbu.
Celoštátnym prínosom kliniky bolo zavedenie veľkého množstva diagnostických metodík pre klinickú prax, vytvorenie a zavedenie do praxe nových spôsobov dokumentácie, zavedenie chirurgickej liečby ochorení parodontu, liečba a zabezpečenie ústneho zdravia u rizikových a hendikepovaných pacientov.

HISTÓRIA:

Podľa Zákona č.191/48 Zb., bola zriadená v Košiciach začiatkom študijného roku 1948/49 pobočka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - a v jej štruktúre vzniká aj Stomatologická klinika. Jej samostatná prevádzka sa začala 21.2.1949 v priestoroch bývalej štátnej nemocnice v Košiciach na Rastislavovej ulici. Jej vedením bol poverený v tom období asistent, neskôr docent a potom prof. MUDr. Arnošt Ružička, DrSc.
Postupom času priestory fakultnej nemocnice na Rastislavovej ulici nepostačovali pre zabezpečení potrieb zdravotnej starostlivosti a rozsahu výučby študentov lekárskej fakulty, a preto vďaka pochopeniu situácie a úzkej spolupráce zodpovedných predstaviteľov FN v Košiciach, Lekárskej fakulty UPJŠ, vedenia UPJŠ a maximálnej podpore štátnych orgánov sa začala v r. 1966 realizácia výstavby nového komplexu Fakultnej nemocnice s poliklinikou a Lekárskej fakulty UPJŠ, na Tr.SNP 1.
Prvým dokončeným objektom bola 7-poschodová budova polikliniky dospelých, kde v takmer polovici bola umiestnená označením najprv II. časť Stomatologickej kliniky. Táto začala plniť svoju funkciu výučbovej základne LF a liečebno-preventívnej bázy pre ambulantných pacientov od 1.mája 1974. Na toto novozriadené pracovisko prešla časť pracovníkov z radov učiteľov, lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov z pôvodnej kliniky.
Novozriadená klinika bola postavená do tzv. boxového systému a mala 42 zubných súprav s kreslami a slúžila rovnako pre výučbový proces ako aj pre liečebno-preventívnu činnosť. Svojou architektúrou a systémom zabezpečenia práce znamenala v tomto období najmodernejšie pracovisko v celej bývalej československej republike. Okrem prevádzkových priestorov pracovisko malo aj histologické laboratórium pre tvrdé zubné tkanivá, fantomáreň s kapacitou pre 22 študijno-pracovných miest a zubno-technické laboratórium s kapacitou 32 pracovných miest zubných technikov. Klinika poskytovala primárnu liečebno-preventívnu starostlivosť pre spádovú oblasť Košice - Nové Mesto pre 85 tisícový spád obyvateľstva a v nadstavbovej špecializačnej starostlivosti pre celý Východoslovenský kraj. Ku klinike boli pričlenené aj pedostomatologické ambulancie na základných školách sídliska Terasa. V priebehu 4-5 rokov od uvedenia do prevádzky mala klinika asi 170 zamestnancov.
V roku 1977 sa pracovisko stáva samostatnou klinikou, je odčlenené od materského pracoviska a dekrétom ministerstva zdravotníctva vzniká I. stomatologická klinika. Jej prvým prednostom bol menovaný doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., ktorý túto funkciu zastával až do konca júla 1993.
Počas tohto obdobia pracovisko zaznamenalo veľký rozvoj nielen v poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti, ale najmä vedecko-výskumnej a vzdelávacej. Pracovníci kliniky sa od začiatku plnom rozsahu zapájali do vedecko-výskumnej činnosti a začali riešiť rezortné a fakultné výskumné úlohy. Ich závermi bolo úspešne obhájených 15 kandidátskych dizertačných prác, 4 habilitačné práce (Ďurovič - 1975, Ružičková - 1976, Haverla - 1977, Markovská - 1991, Kotráň - 1991) a 1 doktorská dizertačná práca - Ďurovič,1990.
Lekári a učitelia kliniky absolvovali okrem atestácie zo stomatológie 1.stupňa aj atestácie 2. stupňa alebo nadstavbové atestácie v počte 22. Pracovníci kliniky sa zapájali aj do postgraduálnej prípravy lekárov a sestier . V spolupráci s IVZ Bratislava sa jednotlivé oddelenia a ich lekári (parodontológie, čeľustnej ortopédie, protetiky a stomatochirurgie) podieľali na príprave lekárov a sestier na nadstavbové atestácie, najmä pracovníkov z Východoslovenského kraja. Pedostomatologické oddelenie I. stomatologickej kliniky bolo celoslovenských školiacim pracoviskom v tomto odbore.
Pracovisko zaviedlo množstvo diagnostických a terapeutických postupov do praxe. Tieto aktivity odrážala vysoká publikačná a prednášková aktivita pracovníkov kliniky.

Toho času k 01.07.2020 má klinika k dispozícii:

34 lekárov , 29 sestier, 5 praktických sestier, 2 RTG pracovníci, 3 sanitárky, 2 THP.
Od 01.08.1993 sa prednostom kliniky stal doc. MUDr. Dušan Beluš, CSc.
Od 01.10.2003 do 30.06.2015 bola   prednostkou kliniky  prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Od 01.07.2015 do 15.02.2017 bol poverený výkonom funkcie prednostu MUDr. Stanislav Andrejko,PhD.
Od 15.02.2017 je prednostka kliniky MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MPHOd 01.03.2019 je prednostka kliniky MUDr.Silvia Timková PhD,MHA
Od 01.05.1974 do 31.08.1990 bol  primárom kliniky MUDr. Michal Stripaj
Od 01.09.1990 do 31.04.1995  bol primárom kliniky MUDr. Peter Kártik
Od 01.05.1995 do 31.10.1997 bola primárkou kliniky MUDr. Darina Matyášová,CSc.
Od 01.11.1997 do 31.08.2006 bol primárom kliniky MUDr. Peter Kártik
Od 01.09.2006 do 16.08.2009 bola primárkou kliniky MUDr. Darina Matyášová,CSc.
Od 01.09.2009 do 31.12.2009 bol poverený primárom kliniky MUDr. Peter Kártik
Od 01.01.2010 do 31.05.2019 bol primárom kliniky MUDr. Dušan Hrubala,CSc.
Od 01.06.2019 je primárkou MUDr.Lívia Sladká,PhD.,MHA

Výučba študentov stomatológie na klinike predstavovala významnú časť práce v príprave budúcich stomatológov. Okrem študentov slovenskej a českej národnosti vychovala klinika v období 1977 -1989 veľký počet študentov - štátnych štipendistov študujúcich v slovenskom jazyku z krajín : Kolumbia, Mozambik, Peru, Etiópia, Laos, Sudán, Palestína, Sýria, Nemecko a Poľsko, ktorí študovali ako štátni štipendisti svojich krajín.
Významným obdobím je akademický rok 1992/93, odkedy na LF UPJŠ a tým aj na našej klinike začali študovať prví zahraniční študenti v anglickom jazyku. Prví traja absolventi tohto štúdia ukončili štúdium stomatológie (Dentistry) v akademickom roku 1996/97. Od tohto roku sa významne rozšíril počet zahraničných študentov - samoplatcov študujúcich v anglickom jazyku - Saudská Arábia, Irán, Kuvajt, Jordánsko, Grécko, Izrael, Taliansko, Cyprus, Omán, Poľsko, Nemecko, Švédsko, Fínsko, V.Británia, Španielsko, Nórsko.
Od akademického r.1992/93 sa pôvodné 5-ročné štúdium stomatológie mení na 6-ročné štúdium stomatológie: dôvodom je skvalitnenie praktickej výučby v súvislosti s odštátnením primárnej zdravotnej starostlivosti.

I.stomatologická klinika
PopisTel. čísloPoznámky
Prednosta055 / 640 3905 
Zástupca prednostky055 / 640 3906 
Sekretariát055 / 640 3907 
Sekretariát055 / 640 4352 
Vedúca sestra055 / 640 3908 
Pracovňa lekárov055 / 640 3941 
Paradontológia - ambulancia055 / 640 3946 
Pracovňa lekárov055 / 640 3923 
Pracovňa lekárov055 / 640 3915 
RTG pracovisko055 / 640 3953 
Konzervačné .zub.lek.-amb.055 / 640 3947 
Konzervačné .zub.lek.-amb.055 / 640 3952 
Pracovňa lekárov055 / 640 3942 
Maxilofac. a dentoalveolárna chir. Ambulancie055 / 640 3948 
Maxilofac. a dentoalveolárna chir. Ambulancie055 / 640 3932 
Pracovňa lekárov055 / 640 3945 
Pracovňa lekárov055 / 640 3959 
Pracovňa lekárov055 / 640 3943 
Pracovňa lekárov055 / 640 3935 
Čeľustná ortop.-amb.055 / 640 2122 
Sklad staničná055 / 640 3927 
Denná miestnosť sestier055 / 640 3909 
Pokladňa055 / 640 3949 
Čeľustná ortop.-amb.055 / 640 3916 
Pracovňa lekárov055 / 640 3976 
Maxilofac. a dentoalveolárna chir. Ambulancie055 / 640 3981 
Detské zub.lek.-amb.055 / 640 3988 
Detské zub.lek.-amb.055 / 640 3983 
Detské zub.lek.-amb.055 / 640 3980 
Detské zub.lek.-amb.055 / 640 3986 
Neštátne zubotechnické laboratótium055 / 640 3950 
Neštátne zubotechnické laboratótium055 / 640 3960 
Neštátne zubotechnické laboratótium055 / 640 3956 
Neštátne zubotechnické laboratótium055 / 640 3951 
Sklad staničná055 / 640 3912 
Vyšetrovňa055 / 640 2577 
Odd. ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie-lôžková časť055 / 640 2578 
Staničná sestra055 / 640 3130 
Pracovňa lekárov055 / 640 3121 


Pracovisko: SNP 1, Polik. vys. časť 2. - 6.p 

 

Pridal: Juraj Mihalyi    
Naposledy zmenené ( 26 november 2020 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001