COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je sobota 23. januára 2021. Sviatok má Miloš zajtra má sviatok Timotej .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow I. INTERNÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
I. INTERNÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

13 september 2006    
História I. internej kliniky siaha do obdobia začiatku 20. storočia, kedy v roku 1924, v areáli na terajšej Rastislavovej ulici, bola zriadená Štátna nemocnica v Košiciach. Priamymi nasledovníkmi historického pracoviska sú I. a IV. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Rok 1983 bol obdobím sťahovania I. a  II. internej kliniky z areálu na Rastislavovej 43 do nového medicínskeho a výučbového komplexu na Triede SNP 1. V januári 2003 bola pôvodná I. a II. interná klinika zlúčená do jedného celku a novovzniknuté pracovisko dostalo názov I. interná klinika. V roku 2012 došlo k tretej významnej organizačnej zmene, a to k zlúčeniu I. internej kliniky s III. internou klinikou, ktorá až do roku 2010 sídlila v areáli na Rastislavovej ulici. V súčasnosti je súčasťou pracoviska aj Centrum preventívnej a športovej medicíny. Jeho vzniku predchádzala reštrukturalizácia Kliniky telovýchovného lekárstva a jej premena na Kliniku preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva, ktorá bola v r. 2009 zlúčená s teraz už nejestvujúcou III. internou klinikou.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA:   

I. interná klinika patrí medzi najväčšie pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Má celkovú kapacitu 87 akútnych postelí a päť samostatných ošetrovacích jednotiek. Lôžková časť je rozdelená na tri akútne pododdelenia: A + B + C, Jednotku intenzívnej metabolickej starostlivosti (JIMS) a Koronárnu a arytmologickú jednotku (KAJ). Pracovisko  pacientom ponúka možnosť hospitalizácie aj na piatich nadštandardných izbách (tri jednoposteľové a dve dvojposteľové). Ošetrovateľskú starostlivosť na jednotlivých jednotkách kliniky zabezpečuje vysoko erudovaný tím zdravotných sestier metódou ošetrovateľského procesu.

VEDENIE PRACOVISKA:

Image
Poverený prednosta: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc. FRCP.

kontakt:                      055/640 3954
sekretariát:                055/640 3516

Image
Zástupca prednostu: MUDr. Mikuláš Szakács

kontakt:                      055/640 2721
sekretariát:                055/640 3515
fax sekretariát:          055/640 3551

Image
Vedúca sestra:  PhDr. Eva Madurová

kontakt:                      055/640 4523

zástupca primára    055/ 640 3436

dokumentátorka:       055/640 2722


fax dokumentátorka: 055/640 2120

 interna1.snp@unlp.sk

Image

Aktuálny zoznam lekárov:  (kontakt: 055 640 ....)

MUDr. Bodnár Juraj, CSc.                                       4619
MUDr. Benhatchi Karim, PhD.                                3420
MUDr. Brúsiková Kamila, PhD.                               4415
MUDr. Deptová Jana, PhD.                                     3525    t.č. RD
MUDr. Mgr. Domaracká Mária                                2475
Doc. MUDr. Dravecká Ingrid, PhD.                         3421
MUDr. Dražilová Sylvia, PhD.                                  3422
MUDr. Ďurášová Ľubica                                          4522
MUDr. Eštuová Lenka                                              2475
MUDr. Fedorčáková Anna                                       3519
MUDr. Felšőci Marek, PhD.                                    3436
MUDr. Figurová Jana, PhD.                                   3525
MUDr. Fraenkel Emil, PhD.                                   3521
MUDr. Fülöpová Zuzana                                         2475
MUDr. Gazda Jakub                                                3521
MUDr. Gombošová Laura, PhD.                           3514
MUDr. Habiňáková Jana                                         3562
MUDr. Harvanová Jarmila                                      4415    t.č. RD
MUDr. Hubaľ Ján                                                     3521
MUDr. Ihnatko Martin                                                2521
Doc.MUDr. Janičko Martin, PhD.                           3527
MUDr.Mgr. Jochmanová Ivana, PhD.                    4415
MUDr. Komárová Slavomíra                                  3422
MUDr. Kučera Martin                                               3521
MUDr. Kučinská Veronika                                      3525    t.č. RD
MUDr. Kučinský Branislav                                     3420
MUDr. Lacková Viera                                              3421
Prof. MUDr. Lazúrová Ivica, DrSc., FRCP            3954
Doc. MUDr. Macejová Želmíra, PhD., MPH         4411
MUDr. Majerčák Ivan                                               3150
MUDr. Oetterová Mária                                           3415
MUDr. Paľko Miroslav                                             3436                         
MUDr. Pobeha Ján                                                 4619
MUDr. Sedláková Mariana                                     3415
MUDr. Sotak Štefan, PhD.,MBA,LL.M                  3420
MUDr. Spišáková Daniela, PhD.                         3455
MUDr. Strýčková Andrea                                        2475
MUDr. Szakács Mikuláš                                         2721
MUDr. Tišková Johana                                           3562    t.č. RD
MUDr. Tomáš Ľubomír, PhD.                               3436
MUDr. Tomková Soňa, PhD.                                 3419
MUDr. Truchla Ivana                                               4522
MUDr. Ujházi Simona                                             3519    t.č. RD
Doc. MUDr. Valočíková Ivana, PhD.                     3419
MUDr. Vaľková Monika                                           3525
Doc. MUDr. Vargová Viola, PhD.                          4411
MUDr. Veseliny Eduard, PhD.                               3527
MUDr. Wagnerová Hedviga, PhD.                        3455   
MUDr. Zakuciová Mária                                           3520
MUDr. Zapotocká Júlia                                            3562    t.č. RD         

Centrum preventívnej a športovej medicíny:

MUDr. Horváth Peter                                               3869
MUDr. Klíma Miroslav                                             3865
MUDr. Platová Jarmila                                            4226
PhDr.  Stojničová Agnesa                                     3860
MUDr. Šajty Matej, PhD., MPH., MBA                    4522

 

Rezidenti:

MUDr. Franko Richard                                             3521
MUDr. Hanisková Ivana                                           3519
MUDr. Horváthová Martina                                       3519    t.č. RD
MUDr. Lešková Soňa                                               3519    t.č. RD
MUDr. Michalko Dávid                                              2521
MUDr.Ing. Szabóová Erika, MBA, LL.M                  3519
MUDr. Vozár Gabriel                                                 3521

Doktorandi:

MUDr. Aljubouri Mundher Abdulkareem Salman   3521

Zameranie

I. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a UPJŠ LF poskytuje komplexnú liečebnú a preventívnu starostlivosť v rámci celej internej medicíny s užšou profilizáciou v  odboroch endokrinológia, diabetológia a metabolizmus, gastroenterológia a hepatológia, kardiológia a reumatológia.

Image

Endokrinológia: Klinika  poskytuje kompletnú diagnostiku a liečbu endokrinných ochorení a je centrom pre liečbu rastovým hormónom v dospelosti, centrom pre diagnostiku a terapiu ochorení nadobličiek. V problematike ochorení nadobličiek spolupracuje s NIH Bethesda (USA). Pracovisko zabezpečuje kompletnú hormonálnu diagnostiku sekundárnej hypertenzie. V ambulantnej endokrinologickej praxi sa intenzívne zaoberá endokrinnými príčinami porúch menštruačného cyklu a infertility.

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy: Klinika zabezpečuje diagnostiku a liečbu pacientov s diabetom 1. a 2. typu a diagnostiku a liečbu chronických diabetických komplikácií. Od roku 1999 je pracovisko centrom pre liečbu inzulínovými pumpami - zabezpečuje pravidelné meranie parametrov kompenzácie diabetu, kontakt pacienta s lekárom počas 24 hodín a lôžkové zázemie pre prípad urgentnej hospitalizácie. Pracovisko disponuje možnosťou kontinuálneho sledovania glykémií glukózovým senzorom. Dôležitou činnosťou centra je liečba gestačného diabetu a liečba tehotných s diabetom 1. typu. V roku 2014 bolo rozšírené zameranie na diagnostiku a liečbu diabetickej nohy. Pracovisko sa venuje diferenciálnej diagnostike hypoglykémií, endokrinným nádorom pankreasu a gastrointestinálneho traktu a následnej liečbe v spolupráci s I. chirurgickou klinikou. Od roku 2013 je súčasťou kliniky Centrum pre domácu parenterálnu a enterálnu výživu. Enterálna výživa je zabezpečovaná Oddelením liečebnej výživy, s ktorým naše pracovisko úzko spolupracuje.

Gastroenterológia a hepatológia:  Klinika zabezpečuje kompletnú diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho traktu a pečene a zároveň je centrom pre diagnostiku a liečbu zápalových ochorení čreva vrátane biologickej liečby a centrom pre diagnostiku a liečbu ochorení pečene vrátane chronických hepatitíd. Endoskopické pracovisko okrem diagnostických výkonov realizuje aj rozsiahly intervenčný program.
V roku 2015 pracovisko zaviedlo do praxe najnovšiu perorálnu cholangiopankreatoskopickú techniku, nazývanú aj SpyGlass systém, ktorú je možné použiť v rámci ERCP výkonu jedným lekárom. ERCP metodiku, teda endoskopickú retrográdnu cholangiopankreatografiu (endoskopické vyšetrenie žlčových a pankreatických ciest pomocou videoendoskopu a rtg prístroja) realizuje I. interná klinika UNLP ako jediná na východnom Slovensku.

Kardiológia: Pracovisko realizuje komplexnú neinvazívnu diagnostiku v kardiológii (echokardiografia vrátane transezofágovej, záťažová elektrokardiografia, transezofágová stimulácia, špeciálne počítačové EKG metodiky, ambulantné monitorovanie EKG a krvného tlaku, test na naklonenej rovine). Klinika je implantačným centrom jedno a dvojdutinových kardiostimulátorov a systémov pre kardiálnu resynchronizačnú liečbu. Starostlivosť o akútne stavy je zabezpečená na modernej Koronárnej a arytmologickej jednotke.

V ambulantnej časti klinika zabezpečuje komplexnú diagnostiku a manažment kardiologických pacientov. V užšej špecializácii sa zameriava na arytmológiu, disponuje ambulantnou jednotkou chronického srdcového zlyhávania a významnou tradičnou súčasťou je pracovisko preventívnej kardiológie.
Klinika dlhodobo spolupracuje s Inštitútom nukleárnej a molekulárnej medicíny v oblasti nukleárnej kardiológie podieľaním sa na vykonávaní záťažovej scintigrafie myokardu.

Reumatológia: Klinika sa špecializuje hlavne na akútne stavy pri systémových ochoreniach spojiva a je centrom pre biologickú liečbu rezistentných zápalových reumatických chorôb a centrom pre liečbu digitálnych ulcerácií pri systémovej skleróze. 

Centrum preventívnej a športovej medicíny patrí medzi prvé pracoviská svojho druhu v Slovenskej republike. Podobné pracoviská majú najmä v západnej Európe a USA už dlhú tradíciu a zrejme aj vďaka tomu došlo v týchto krajinách ku poklesu chorobnosti a úmrtnosti na mnohé, predovšetkým tzv. civilizačné ochorenia. Patria sem najmä ischemická choroba srdca s infarktom myokardu, vysoký krvný tlak, cievne mozgové príhody, cukrovka, ale aj onkologické ochorenia.

Ambulancia športovej medicíny je akreditovaným pracoviskom pre komplexné prehliadky športovcov vrátane spiroergometrického vyšetrenia. Komplexnosť je zabezpečená prítomnosťou ortopéda a traumatológa.

Súčasťou je ambulancia psychológa so zabezpečením vyšetrení a intervencií v odboroch klinickej a dopravnej psychológie.

 

Image

LIEČEBNO-PREVENTÍVNA ČINNOSŤ

Lôžková časť je rozdelená na tri pododdelenia A + B na 3. poschodí a C na 5. poschodí.
Na 3. poschodí je lokalizovaná Jednotka intenzívnej metabolickej starostlivosti (JIMS)
a na 5. poschodí Koronárna a arytmologická jednotka (KAJ).

Lôžková ošetrovacia jednotka „A" ( 24 postelí )

            vedúci lekár:  MUDr. Miroslav Paľko

            manažérka dennej zmeny:  Ildikó Lörinczová

            kontakt - sestry: 055/640 3512

Lôžková ošetrovacia jednotka „B" ( 25 postelí )

            vedúci lekár: MUDr. Laura Gombošová, PhD.

            manažérka dennej zmeny: Mgr. Mária Marcinová

            kontakt - sestry 055/640 3211

Lôžková ošetrovacia jednotka „C" ( 23 postelí )

            vedúci lekár: MUDr. Marek Felšőci, PhD.

            manažérka dennej zmeny: Mgr. Marta Horváthová

            kontakt - sestry: 055/640 4312

Koronárna a arytmologická jednotka ( 8 postelí )

            vedúci lekár: MUDr. Ivana Truchla

            manažérka dennej zmeny: Zuzana Mikulová

kontakt - sestry 055/640 4524

Konziliárna interná ambulancia

            lekár:   MUDr. Emil Fraenkel, PhD., MUDr. Andrea Strýčková

              sestra:    Eva Krajňáková

            kontakt  055/640 3523

Ambulantná starostlivosť  pacientom je poskytovaná v odborných ambulanciách I. internej kliniky:

Poliklinika 2. poschodie, ambulancie:

Diabetologická

 Lekár:   Doc.MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.
               MUDr. Emil Fraenkel, PhD.
               MUDr. Miroslav Paľko

sestra: PhDr. Edita Valášková                         

kontakt: 055/640 2307          

Endokrinologická

 Lekár: MUDr. Marek Felšöci, PhD.
             prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc, FRCP
             MUDr. Hedviga Wagnerová, PhD.

sestra:          Jana Vitanovová                  

 kontakt: 055/640 3503

Kardiologická

Lekár:   MUDr. Mariana Sedláková
sestra: Bc. Alena Dioszegiová                     

kontakt: 055/640 3438

Vnútorného lekárstva

Lekár: MUDr. Andrea Strýčková 
            MUDr. Ľubomír Tomáš, PhD.

 sestra: Mgr. Eva Szaboóvá                          

kontakt: 055/640 3502

Poliklinika 3. poschodie, ambulancie:

Kardiologická

Lekár: MUDr. Mikuláš Szakács
            MUDr. Juraj Bodnár, CSc.                               
            MUDr. Ivan Majerčák

 sestra: Mária Zlacká                         

kontakt: 055/640 3862

Športovej medicíny

Lekár:  MUDr. Jarmila Platová
sestra: Mgr. Beáta Židovová                       

kontakt: 055/640 3865

Športovej ortopédie

 Lekár:  MUDr. Peter Horváth                       
sestra: Mgr. Beáta Židovová                        

kontakt: 055/640 3865

Športovej traumatológie

Lekár:  MUDr. Miloslav Klíma          
sestra: Mgr. Beáta Židovová            

kontakt: 055/640 3865

Klinickej a dopravnej psychológie 

Psychológ: PhDr. Agnesa Stojničová
asistent:           Slávka Hricová                                 

kontakt: 055/640 3860

Lôžkový monoblok 3. poschodie, ambulancie:

Gastroenterologická

Lekár: MUDr. Laura Gombošová, PhD.                                  
            MUDr. Ján Hubaľ
            MUDr. Eduard Veseliny, PhD.      
            MUDr. Mária Zakuciová

sestra:­­         Mgr. Nataša Seligová                       

kontakt: 055/640 3500

Endoskopické pracovisko

sestra:  Bc. Ľubomíra Simáková                   

kontakt: 055/640 3510

Lôžkový monoblok 4. poschodie, ambulancie:    

Reumatologická 1.

Lekár: doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH                        
sestra: Bc. Romana Ondičová                     

kontakt: 055/640 3868 

Reumatologická 2.

Lekár: MUDr. Soňa Tomková, PhD.
MUDr. Mária Oetterová                   

sestra: Dana Kučerová                                 

kontakt: 055/640 3423  

Reumatologická 3.

Lekár: MUDr. Karim Benhatchi, PhD.
            MUDr. Daniela Spišáková, PhD.     

sestra: Albína Benkeová                              

kontakt: 055/640 3413

Hepatologická 

Lekár: Prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
            Doc.MUDr. Martin Janíčko, PhD.

sestra: Mária Bodnárová                         

kontakt: 055/640 3424

Lôžkový monoblok 5. poschodie

Funkčná diagnostika

sestra: Mária Hrabčáková                            

kontakt: 055/640 4416

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV:  

Nadštandardné izby: 

Klinika disponuje piatimi nadštandardnými izbami

            - dve jednoposteľové na treťom poschodí, lôžková ošetrovacia jednotka „B",

            - dve dvojposteľové a jedna jednoposteľová na piatom poschodí, lôžková ošetrovacia jednotka „C"

bližšie informácie poskytnú manažérky dennej zmeny: Mgr. Mária Marcinová, Mgr. Marta Horváthová

Návštevné hodiny: 

denne:             14:30 hod. - 17:00 hod.

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE   

Na I. internej klinike sa realizuje pregraduálna výučba študentov medicíny, doktorandské štúdium v odbore vnútorné choroby a špecializačná príprava lekárov v spolupráci s UPJŠ Lekárskou fakultou. Pracovisko garantuje špecializačnú prípravu lekárov v odbore endokrinológia. Klinika zabezpečuje vzdelávanie sestier v odbore ošetrovateľstvo a odbornú prax študentov košických stredných zdravotníckych škôl Kukučínova a Svätej Alžbety.

Vedecký výskum je zameraný na 4 základné oblasti:

- kardiológia: hlavnou náplňou je ateroskleróza a preventívna kardiológia, výskum je zameraný aj na oblasť fibrilácie predsiení a chronického srdcového zlyhávania

- endokrinológia - na klinike sa riešia výskumné úlohy zamerané predovšetkým na ochorenia nadobličiek a syndróm polycystických ovárií

- gastroenterológia - výskum sa orientuje na ochorenia pečene, predovšetkým cirhózu pečene, nealkoholovú steatózu a vírusové hepatitídy

- reumatológia - výskum sa zameriava na reumatoidnú artritídu a vzťah systémových ochorení spojiva k iným autoimunitným ochoreniam.

Vyznamenania a ocenenia:

Rok 2016:
Celoslovenské víťazstvo v odbore gastroenterológia získal MUDr. Eduard Veselíny, PhD. vďaka zavedeniu novej endoskopickej metódy vyšetrenia žlčových a pankreatických ciest v projekte TOP INOVÁCIE v zdravotníctve

Image 

 Image 

Image 

 Pracovisko: SNP 1, Monoblok 3. - 4.p 

 

Pridal: Juraj Mihalyi    
Naposledy zmenené ( 04 november 2020 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001