Dnes je streda 29. marca 2017. Sviatok má Miroslav zajtra má sviatok Vieroslava .  

Domovská stránka
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow I. INTERNÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
I. INTERNÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

13 september 2006    

História I. internej kliniky siaha do obdobia začiatku 20 storočia, kedy v roku 1924 v areáli na terajšej Rastislavovej ulici bola zriadená prvá štátna nemocnica v Košiciach. Priamymi nasledovníkmi historického pracoviska sú I. a IV. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Rok 1983 bol obdobím sťahovania I. a  II. internej kliniky z areálu na Rastislavovej ulici 43 do nového medicínskeho a výučbového komplexu na Triede SNP 1. V januári 2003 bola pôvodná I. a II. interná klinika zlúčená do jedného celku a novovzniknuté pracovisko dostalo názov I. interná klinika. V roku 2012 došlo k tretej významnej organizačnej zmene, a to k zlúčeniu I. internej kliniky s III. internou klinikou, ktorá až do roku 2010 sídlila v areáli na Rastislavovej ulici. Súčasťou pracoviska je Centrum preventívnej a športovej medicíny. Jeho vzniku predchádzala reštrukturalizácia Kliniky telovýchovného lekárstva a jej premena na Kliniku preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva.
 
I. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a UPJŠ LF poskytuje komplexnú liečebnú a preventívnu starostlivosť v rámci celej internej medicíny s užšou profilizáciou v  odboroch endokrinológia, diabetológia a metabolizmus, gastroenterológia a hepatológia, kardiológia a reumatológia.

Endokrinológia: Klinika  poskytuje kompletnú diagnostiku a liečbu endokrinných ochorení a je centrom pre liečbu rastovým hormónom v dospelosti, centrom pre diagnostiku a terapiu ochorení nadobličiek. V problematike ochorení nadobličiek spolupracuje s NIH Bethesda (USA). Pracovisko zabezpečuje kompletnú hormonálnu diagnostiku sekundárnej hypertenzie. V ambulantnej endokrinologickej praxi sa intenzívne zaoberá endokrinnými príčinami porúch menštruačného cyklu a infertility.

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy: Klinika zabezpečuje diagnostiku a liečbu pacientov s diabetom 1. a 2. typu a diagnostiku a liečbu chronických diabetických komplikácií. Od roku 1999 je pracovisko centrom pre liečbu inzulínovými pumpami - zabezpečuje pravidelné meranie parametrov kompenzácie diabetu, kontakt pacienta s lekárom počas 24 hodín a lôžkové zázemie pre prípad urgentnej hospitalizácie. Pracovisko disponuje možnosťou kontinuálneho sledovania glykémií glukózovým senzorom. Dôležitou činnosťou centra je liečba gestačného diabetu a liečba tehotných s diabetom 1. typu. V roku 2014 rozširujeme zameranie na diagnostiku a liečbu diabetickej nohy.
V roku 2013 začalo na klinike pracovať Centrum pre domácu parenterálnu a enterálnu výživu. Enterálna výživa je zabezpečovaná Oddelením liečebnej výživy, s ktorým naše pracovisko  úzko spolupracuje.

Gastroenterológia a hepatológia:  Klinika zabezpečuje kompletnú diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho traktu a pečene a zároveň je centrom pre diagnostiku a liečbu zápalových ochorení čreva vrátane biologickej liečby a centrom pre diagnostiku a liečbu ochorení pečene vrátane chronických hepatitíd. Endoskopické pracovisko okrem diagnostických výkonov realizuje aj rozsiahly intervenčný program.

Kardiológia: Pracovisko realizuje komplexnú neinvazívnu diagnostiku v kardiológii (echokardiografia vrátane transezofágovej, záťažová elektrokardiografia, transezofágová stimulácia, špeciálne počítačové EKG metodiky, ambulantné monitorovanie EKG a krvného tlaku, test na naklonenej rovine). Klinika je implantačným centrom jedno- a dvojdutinových kardiostimulátorov a systémov pre kardiálnu resynchronizačnú liečbu. Starostlivosť o akútne stavy je zabezpečená na modernej Koronárnej a arytmologickej jednotke.

Reumatológia: Klinika sa špecializuje hlavne na akútne stavy pri systémových ochoreniach spojiva a je centrom pre biologickú liečbu rezistentných zápalových reumatických chorôb a centrom pre liečbu digitálnych ulcerácií pri systémovej skleróze.
 
Centrum preventívnej a športovej medicíny je prvým pracoviskom svojho druhu v Slovenskej republike. Podobné pracoviská majú najmä v západnej Európe a USA už dlhú tradíciu a zrejme aj vďaka tomu došlo v týchto krajinách ku poklesu chorobnosti a úmrtnosti na mnohé, predovšetkým tzv. civilizačné ochorenia. Patria sem najmä ischemická choroba srdca s infarktom myokardu, vysoký krvný tlak, cievne mozgové príhody, cukrovka, ale aj onkologické ochorenia. Súčasťou „Centra“ je aj ambulantná jednotka chronického srdcového zlyhávania.

I. interná klinika patrí medzi najväčšie pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Má celkovú kapacitu 90 akútnych postelí a päť samostatných ošetrovacích jednotiek. Lôžková časť je rozdelená na tri pod oddelenia - A + B na treťom poschodí a C na piatom poschodí. Na 3. poschodí je lokalizovaná jednotka intenzívnej metabolickej starostlivosti (JIMS) a na 5. poschodí Koronárna a arytmologická jednotka (KAJ). Pracovisko  pacientom ponúka možnosť hospitalizácie aj na piatich nadštandardných izbách (tri jednoposteľové a dve dvojposteľové). Ošetrovateľskú starostlivosť na jednotlivých jednotkách kliniky zabezpečuje vysoko erudovaný tím zdravotných sestier metódou ošetrovateľského procesu.

Ambulantná starostlivosť pacientom je poskytovaná v odborných poradniach kliniky:
Monoblok 3. poschodie - gastroenterológia (vrátane endoskopie) a hepatológia
Monoblok 4. poschodie - reumatológia
Poliklinika 2. poschodie - angiológia, diabetológia, endokrinológia, kardiológia, vnútorné lekárstvo
Poliklinika 3. poschodie - gastroenterológia, kardiológia, športová medicína. 

Klinika realizuje pregraduálnu výučbu študentov medicíny, doktorandské štúdium v odbore vnútorné choroby a špecializačnú prípravu lekárov v spolupráci Lekárskou fakultou UPJŠ. Pracovisko garantuje špecializačnú prípravu lekárov v odbore endokrinológia. Klinika zabezpečuje vzdelávanie sestier v odbore ošetrovateľstvo a odbornú prax študentov Strednej zdravotníckej školy Kukučínova a Svätej Alžbety.

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

Pracovné dni: 15:00 hod – 17:00 hod
Dni pracovného voľna: 14:00 hod – 17:00 hod

Úprava návštevných hodín je možná v odôvodnených prípadoch na základe priameho rozhodnutia primára/zástupcu primára I.Internej kliniky.
Informácie o zdravotnom stave pacientov poskytujeme od 14:00 hod do 15:00 hod.

ODBORNÉ AMBULANCIE POLIKLINIKA 2. poschodie

POLIKLINIKA UNLP TRIEDA SNP č.1 KOŠICE
PONDELOK
Diabetologická amb. MUDr.M.Paľko 08.00-13.30 055/640 2307
Diabetologická amb. MUDr.E.Fraenkel,PhD. 12.00-15.00 055/640 4292
Endokrinologická amb. Prof.MUDr.I.Lazúrová,CSc. 08.00-12.00 055/640 4292
Interna amb. MUDr.A.Strýčková 08.00-13.30 055/640 3502

UTOROK
Diabetologická amb. MUDr.I.Dravecká, PhD. 08.30-13.30 055/640 2307
Endokrinologická amb. MUDr.H.Wagnerová,PhD. 08.00-15.00 055/640 4292
Interna amb. MUDr.V.Rodák 08.30-13.30 055/640 3502
Kardiologická amb. MUDr.L.Pundová 08.30-14.00 055/640 3438

STREDA
Diabetologická amb. MUDr.E.Fraenkel,PhD. 08.30-13.30 055/640 2307
Endokrinologická amb. MUDr.H.Wagnerová,PhD. 08.00-15.00 055/640 4292
Endokrinologická amb. MUDr.M.Felšoci  08.30-14.00 055/640 4292
Interna amb. MUDr.A.Strýčková 08.00-14.00 055/640 3502
Kardiologická amb. MUDr.M.Sedláková 08.30-14.00 055/640 3438
 
ŠTVRTOK
Angiologická amb. MUDr.V.Lacková 08.30-14.00 055/640 4292
Diabetologická amb. MUDr.M.Paľko 08.30-13.30 055/640 2307
Interna amb. MUDr.V.Rodák 08.30-13.30 055/640 3502
Kardiologická amb. MUDr.M.Sedláková 08.30-10.00 055/640 3438

PIATOK
Angiologická amb. MUDr.V.Lacková 08.30-10.30 055/640 4292
Diabetologická amb. MUDr.O.Bobelová 08.30-13.30 055/640 2307
Interna amb. MUDr.A.Strýčková 08.00-14.00 055/640 3502
Kardiologická amb. MUDr. M.Sedláková 08.00-10.00 055/640 3438

ODBORNÉ AMBULANCIE I.IK MONOBLOK

Gastroenterologická ambulancia – 3. poschodie
PONDELOK MUDr.L.Gombošová, PhD. 08.30-13.00 055/640 3500
UTOROK MUDr.M.Zakuciová 08.30-14.00 055/640 3500
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK MUDr.E.Veselíny, PhD. 08.30-13.30 055/640 3500

Hepatologická ambulancia – 4. poschodie
PONDELOK Doc.MUDr.P.Jarčuška, PhD. 10.00-12.00 055/640 3424
UTOROK Doc.MUDr.P.Jarčuška, PhD. 10.00-12.00 055/640 3424
STREDA Doc.MUDr.P.Jarčuška, PhD. 10.00-12.00 055/640 3424
ŠTVRTOK Doc.MUDr.P.Jarčuška, PhD. 10.00-12.00 055/640 3424
PIATOK Doc.MUDr.P.Jarčuška, PhD. 10.00-12.00 055/640 3424

Reumatologická ambulancia č.1 – 4. poschodie
PONDELOK MUDr.K.Benhatchi, PhD. 08.30-13.00 055/640 3437
UTOROK MUDr.S Tomková, PhD. 08.30-12.00 055/640 3437
STREDA MUDr.M.Oetterová 08.00-11.00 055/640 3437
ŠTVRTOK MUDr.M.Oetterová 08.00-11.30 055/640 3437
PIATOK MUDr.K.Benhatchi, PhD. 10.00-11.00 055/640 3437

Reumatologická ambulancia č.2 – 4. poschodie
PONDELOK MUDr.D.Spišáková, PhD. 08.30-14.00 055/640 3413
UTOROK MUDr.D.Spišáková, PhD. 08.30-14.00 055/640 3413
STREDA MUDr.D.Spišáková, PhD. 08.30-14.00 055/640 3413
ŠTVRTOK MUDr.D.Spišáková, PhD. 08.30-14.00 055/640 3413
PIATOK

Reumatologická ambulancia č.3 – 4. poschodie
PONDELOK Doc.MUDr.Ž.Macejová,PhD. 08.30-11.00 055/640 3868
UTOROK MUDr.K.Benhatchi, PhD. 10.30-13.00 055/640 3868
STREDA Doc.MUDr.Ž.Macejová,PhD. 08.30-11.00 055/640 3868
ŠTVRTOK Doc.MUDr.Ž.Macejová,PhD. 08.30-11.00 055/640 3868
PIATOK Doc.MUDr.Ž.Macejová,PhD. 08.30-11.00 055/640 3868

VEDENIE PRACOVISKA:   

Prednosta: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
Primár: MUDr. Mikuláš Szakács
Vedúca sestra: PhDr. Eva Madurová

 interna1.snp@unlp.sk

F O T O G A L É R I A :

Image 

Image 

 Image 

Image 

Image 


 

I.interná klinika
PopisTel. čísloPoznámky
Prednosta055 / 640 3954 
Primár055 / 640 2721 
Sekretariát UNLP055 / 640 3515Pavilón: 3. poschodie,  
Sekretariát LKUPJS055 / 640 3516 -"-  
Sekretariát FAX055 / 640 3551 -"-  
Dokumentátorka055 / 640 2722Pavilón: 5. poschodie,  
Sekretariát FAX055 / 640 2120 -"-  
Veduca sestra055 / 640 3518, 4523 
Odd.A-lekar055 / 640 3549Pavilón: 3. poschodie,  
Odd.B-lekar055 / 640 3529 -"-  
Odd.C-lekar055 / 640 2121Pavilón: 5. poschodie,  
Odd.A-stanicna sestra055 / 640 3512Pavilón: 3. poschodie,  
Odd.B-stanicna sestra055 / 640 3211 -"-  
Odd.C-stanicna sestra055 / 640 4312Pavilón: 5. poschodie,  
Metabolická JIS055 / 640 3528Pavilón: 3. poschodie,  
Kororarna a arytmaologicka jednotka - sestry055 / 640 4524Pavilón: 5. poschodie,  
Kororarna a arytmaologicka jednotka - lekar055 / 640 4171 -"-  
Amb.-konziliárna055 / 640 3523Pavilón: 4. poschodie,  
USG055 / 640 2294Pavilón: 3. poschodie,  
USG055 / 640 3410Pavilón: 4. poschodie,  
USG055 / 640 4416Pavilón: 5. poschodie,  
Knižnica055 / 640 3513Pavilón: 3. poschodie,  
Knižnica055 / 640 3442Pavilón: 4. poschodie,  
Knižnica055 / 640 4414Pavilón: 5. poschodie,  
Odd.A-veduci lekar055 / 640 3436Pavilón: 3. poschodie,  
Odd.B-veduci lekar055 / 640 3514 -"-  
Odd.C-veduci lekar055 / 640 4415 -"-  
Konziliárny lekar055 / 640 3521Pavilón: 5. poschodie,  
Izba lekárov055 / 640 3562Pavilón: 3. poschodie,  
Izba lekárov055 / 640 3519 -"-  
Izba lekárov055 / 640 3525 -"-  
Izba lekárov055 / 640 3520 -"-  
Izba lekárov055 / 640 3527Pavilón: 4. poschodie,  
Izba lekárov055 / 640 3421 -"-  
Izba lekárov055 / 640 3455 -"-  
Izba lekárov055 / 640 3415 -"-  
Izba lekárov055 / 640 3420 -"-  
Izba lekárov055 / 640 3422 -"-  
Izba lekárov055 / 640 3419 -"-  
Izba lekárov055 / 640 4522Pavilón: 5. poschodie,  
Izba lekárov055 / 640 4411 -"-  
Izba lekárov055 / 640 4775 -"-  
Izba lekárov055 / 640 2475 -"-  
Funkcna diagnostika055 / 640 2591Pavilón: 2. poschodie,  
Odborne ambulancie - monoblok 
Amb.-gastroskopicka055 / 640 3510Pavilón: monoblok, 3.p.,  
Amb.-kolonoskopicka055 / 640 3688 -"-  
Amb.-biologickej liecby055 / 640 3522 -"-  
Endoskopia FAX055 / 640 3429 -"-  
Amb.-gastroenterologicka055 / 640 3500 -"-  
Amb.-hepatologicka - sestra055 / 640 3424Pavilón: monoblok, 4.p.,  
Amb.-hepatologicka - lekar055 / 640 3409 -"-  
Amb.-reumatologická - sestry055 / 640 3423, 3505 -"-  
Amb.-reumatologická c.1.- lekari055 / 640 3437 -"-  
Amb.-reumatologická c.2.- lekari055 / 640 3413 -"-  
Amb.-reumatologická c.3.- lekari055 / 640 3868 -"-  
Odborne ambulancie - poliklinika 
Amb.- diabetologicka055 / 640 2307Pavilón: poliklinika, 2.p.,  
Amb.- endokrinologicka055 / 640 3503 -"-  
Amb.- interna055 / 640 3502 -"-  
Amb.- kardiologicka055 / 640 3438 -"-  
Amb.-sportovej mediciny055 / 640 3865Pavilón: poliklinika, 3.p.,  
Amb.-arytmologicka055 / 640 4441 -"-  
Amb.-kardiologicka - sestry055 / 640 3862 -"-  
Amb.-kardiologicka055 / 640 4438 -"-  
Klinicky psycholog055 / 640 3860 -"-  
Izba lekárov055 / 640 3867 -"-  
Izba lekárov055 / 640 3869 -"-  
Izba lekárov055 / 640 4619 -"-  
Izba lekárov055 / 640 3150 -"-  


Pracovisko: SNP 1, Monoblok 3. - 4.p 

 

Pridal: Juraj Mihalyi    
Naposledy zmenené ( 26 január 2017 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001