COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je piatok 5. marca 2021. Sviatok má Fridrich zajtra má sviatok Radoslav .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow História arrow História Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
História Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Formátovať pre tlač

13 august 2008    

 

História Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice sa začala písať začiatkom 20. storočia, po tom, čo predstavitelia mesta od roku 1902 naliehali na predstaviteľov Uhorského štátu, aby došlo k započatiu výstavby štátnej nemocnice. Uhorský štát dlho odmietal požiadavku mesta, no po opätovných rokovaniach a petíciách zástupcov mesta Košice vyjadrilo ministerstvo vnútra  vtedajšieho Uhorského štátu v roku 1913 súhlas s výstavbou 600 posteľovej štátnej  nemocnice v Košiciach. Otvorená bola 24. júna 1924 za prítomnosti ministra zdravotníctva prvej Česko-slovenskej republiky J. Šrámka a ministra pre správu Slovenska J. Kállaya. Jej prvým riaditeľom sa stal MUDr. Jozef Uram, syn národovca a spisovateľa Rehora Urama - Podtatranského.  

Vznik Pasteurovho ústavu

 V roku 1928 sa kapacita štátnej nemocnice v Košiciach zvýšila na 848 postelí. Pre závažný výskyt besnoty na východnom Slovensku bol zriadený pri štátnej nemocnici Pasteurov ústav pre anrabické ošetrovanie osôb z krajiny Slovenskej a Podkarpatoruskej, kde sa zdravotnícke ústavníctvo nachádzalo v dezolátnom stave. Vznik tohto ústavu svedčí o tom, že Štátna nemocnica v Košiciach kráčala s európskym vedeckým trendom.

 V období okupácie Košíc Maďarmi bol k štátnej nemocnici pričlenený bývalý Sociálny dom pre ortopédiu a realizovaná prístavba pre klauzulu rádových sestier – ošetrovateliek. Po oslobodení v roku 1945 vzrástol počet postelí na 918 postelí.

Zriadenie pobočky lekárskej fakulty

Najvýznamnejším medzníkom pre Štátnu nemocnicu v Košiciach a pre celé východné Slovensko bolo zriadenie Pobočky lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach, čím sa Štátna nemocnica v Košiciach stala Fakultnou nemocnicou a výukovou základňou pre budúcich lekárov. Bol to najdôležitejší krok k postupnému riešeniu veľmi zložitých zdravotníckych pomerov na východnom Slovensku, kde bol nielen nedostatok zdravotníckych zariadení, ale predovšetkým nedostatok odborných zdravotníckych pracovníkov, najmä lekárov.

Zdravotnícke služby sa na začiatku šesťdesiatych rokoch vo fakultnej nemocnici postupne centralizovali a počet postelí dosiahol 1500. V roku 1965 bola ukončená výstavba nového 100 posteľového infekčného pavilónu a začala sa výstavba polikliniky fakultnej nemocnice – Juh, ktorá bola ukončená v roku 1971. Medzitým (v r. 1967) započala výstavba chirurgického monobloku a nového pavilónu pre tuberkulózu a pľúcne choroby, ktorý bol slávnostne odovzdaný do užívania v roku 1975 za  prítomnosti ministra zdravotníctva Emila Matejička. Kapacita fakultnej nemocnice vzrástla na 1769 postelí.  

Výstavba novej FNsP

V tomto období začali stavebné práce na budove novej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Triede SNP. Jej história sa začala sa začala písať 21. decembra 1973, kedy bola daná do prevádzky poliklinika budúcej FNsP. Stavebne bola dokončená takmer o sedem rokov skôr ako lôžková časť – v čase, kedy sa na Terase objavili prvé obytné budovy.

Koncom roku 1979 bola začala prevádzka podnože monobloku budúcej FNsP. Z polikliniky bolo do nových priestorov presťahované oddelenie funkčnej diagnostiky, rtg oddelenie a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Lôžková časť FNsP na Triede SNP č. 1 bola otvorená v roku 1981 a medzi jej prvé oddelenia patrili interné, chirurgické, detské, gynekologické, ORL, kožné, ortopedické, neurologické a urologické a kapacita bola 1071 lôžok.

Prvého januára 1981 došlo k zlúčeniu FNsP na Rastislavovej č. 43 s FNsP na Triede SNP č. 1. Vzniklo tak zdravotnícke zariadenie s celkovým počtom lôžok 2850, pričom stará FNsP pomohla ku funkcieschopnosti najmodernejšej fakultnej nemocnici na Slovensku.

Spoločná história fakultných nemocníc

Základnou myšlienkou stavebného riešenia komplexu na Triede SNP bolo vytvorenie funkčného celku, ktorý by integroval liečebno-preventívnu, vedeckovýskumnú a pedagogickú funkciu. Priame spojenie poliklinických pracovísk s lôžkovou časťou nemocnice umožnilo presúvať väčšinu diagnosticko-terapeutických výkonov do ambulantnej praxe a účelnejšie využívať lôžkovú kapacitu nemocnice. Náväznosť na pracoviská Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika vytvorilo ideálne podmienky pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu lekárov.

„Stará“ FNsP bola pritom akousi matkou „novej“ FNsP -  postupne sa z Rastislavovej na Triedu SNP sťahovali rôzne pracoviská i pracovníci. Po piatich rokoch spoločnej histórie sa FNsP na Rastislavovej ulici opäť osamostatnila - 1. januára 1986 a v roku 1993 bola pomenovaná na Fakultnú nemocnicu L. Pasteura. Súčasťou jej histórie a bolo slávnostné otvorenie nového pavilónu ortopedickej protetiky v novembri 1996 a vznik centra pre liečbu drogových závislostí v zrekonštruovanej budove na Skladnej ulici v júni 1997, ako prvého lôžkového zariadenia tohto typu na Slovensku.

Obe fakultné nemocnice existovali samostatne bezmála dvadsať rokov. Prvého januára 2005 sa história zopakovala - Fakultná nemocnica s poliklinikou na Triede SNP zanikla zlúčením s Fakultnou nemocnicou L. Pasteura Košice.

Vznik univerzitnej nemocnice  

S účinnosťou od 1. júla 2010 zmenila Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice svoj názov na „Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice“. Rozhodlo o tom Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ štátnej príspevkovej organizácie podľa ustanovenia § 21 Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 7 ods. 12 Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení neskorších predpisov. Používanie označenia „univerzitná nemocnica“ zvýraznilo jedinečné postavenie zdravotníckeho zariadenia medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vzhľadom na uskutočňovanie pregraduálnej a postgraduálnej výučby.

RNDr. Jaroslava Oravcová

Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 02 júl 2010 )    
Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001