Dnes je piatok 28. februára 2020. Sviatok má Zlatica zajtra má sviatok Radomír .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania

    


Domovská stránka arrow Výskum a vývoj arrow Projekty
Projekty Formátovať pre tlač

25 marec 2014    

VEGA

1. Adrenokortikálne adenómy a diabetes mellitus - úloha receptorov pre inzulín, IGF1 a IGF2 (I.IK, MUDr. Štefan Sotak, PhD., MBA, 2017-2020)

2. Aktuálne trendy vproblematike enterálne prenosných vírusových hepatitíd (KIaCM, prof. MUDr. Ivan SCHRÉTER, CSc., 2017-2019)

3. Analýza neurofilament a miRNA vo vzťahu k diagnostike, fenotypu, aktivite a responzivite na liečbu sclerosis multiplex (NK, doc. MUDr. Jarmila SZILASIOVÁ, PhD.)

4. Biomarkery vývoja kompetencie ľudských embryí a receptivity endometria užien sopakovaným implantačným zlyhaním (G-PK., doc. MUDr. Peter URDZÍK, PhD., MPH, doc. MUDr. Silvia TOPOPCEROVÁ, PhD., MBA, 2018-2020)

5. Charakteristika mikroprostredia karcinómu endometria (G-PK, doc. MUDr. Peter URDZÍK, PhD., MPH, 2016-2018)

6. Kardiovaskulárne parametre asystémový zápal upacientov srespiračnou insuficienciou aich ovplyvnenie neinvazívnou ventiláciou (KPaF, MUDr. Pavol POBEHA, PhD., 2017-2020)

7. Monoamínooxidáza B (MAO-B) vnádoroch obličiek (ÚA LF UPJŠ, prof. MVDr. Silvia RYBÁROVÁ, PhD., 6/2018 - 8/2019)

8. Sledovanie asociácií vybraných génových variantov sodpoveďou na liečbu orálnymi antidiabetikami gliptínmi (IV.IK, prof. MUDr. Ivan TKÁČ, PhD., 2016-2019)

9. Sledovanie fibrinolytických činiteľov urokinázového aktivátora plazminogénu uPA a inhibítora aktivátora plazminogénu 1 PAI-1 vo vzorkách nádorového tkaniva a v sére u pacientov s kolorektálnym karcinómom (I.CHK, prof. MUDr. Jana KAŤUCHOVÁ, PhD., MBA, 2017-2019)

10. Štúdium chondrogénnej diferenciácie mezenchýmových stromálnych buniek in vitro ako možného mechanizmu účinku pri bunkovej liečbe osteoartritídy (ZTB, RNDr. Tímea ŠPAKOVÁ, PhD., 2016-2018)

11. Terapeutický potenciál CD146+ mezenchýmových stromálnych buniek pri liečbe osteoartritídy (ZTB, RNDr. Jana PLŠÍKOVÁ, PhD., 2017-2019)

12. Úloha chronickej intermitentnej hypoxie ainzulínovej rezistencie vpatogenéze subklinickej aterosklerózy amyokardiálneho poškodenia u pacientov sobštrukčným spánkovým apnoe (KPaF, prof. MUDr. Ružena TKÁČOVÁ, DrSc., 2016-2019)

13. Využitie miRNA a fluorescenčných techník v diagnostike nádorov močového mechúra (ÚLaKB LF UPJŠ vKE, prof. Ing. Mária MAREKOVÁ, CSc., 2017-2019)

APVV

1. Exozómy z mezenchýmových kmeňových buniek ako potencionálna alternatíva bunkovej terapie v liečbe osteoartritídy (ZTB, MVDr. Ján ROSOCHA, CSc.  7/2018-6/2022)

2. Obezita, spánkové apnoe a syndróm obezity-hypoventilácie: vplyv hypoxie na  kardiovaskulárne parametre pri respiračných chorobách asociovaných s obezitou a možnosti ich liečebného ovplyvnenia (KPaF, MUDr. Pavol JOPPA, PhD.,      2017-2021)

OSTATNÁ VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ - PROJEKTY

1. Adipokíny ako možné etiopatogenetické mechanizmy vedúce kvyššiemu výskytu autoimunitnej tyroiditídy upacientov sdiabetes mellitus 2.typu (I.IK, MUDr. Štefan Sotak, PhD.,MBA, 3/2018 - 3/2019)

2. Bakteriálne prerastanie tenkého čreva u pacientov s ochorením pečene (I.IK, MUDr. Martin JANIČKO, PhD., 11/2016- 2022)

3. Behaviorálne socioekonomické faktory akvalita života uľudí so sclerosis multiplex (NK, doc. MUDr. Jarmila SZILÁSIOVÁ, PhD., 6/2018- 12/2019)

4. Biomarkery neurologických ochorení (NK a ÚLBKB LF UPJŠ vKE, doc. MUDr. Jarmila SZILÁSIOVÁ, PhD., 1/2017- 6/2022)

5. Epidemiologická štúdia ohľadne výskytu DGR (Duodenogastrického refluxu) a iných zistení pri endoskopickom vyšetrení horného tráviaceho traktu u dospelých pacientov slovenskej populácie s dyspepsiou horného typu bez alarmujúcich príznakov - tzv. „JAZERO" (I.IK, MUDr. Eduard VESELÍNY, PhD.)

6. Fekálna bakterioterapia v liečbe CDI (KIaCM, MUDr. Ján HOCKICKO, 6/2017-6/2018)

7. Fenotypové prejavy syndrómu polycystických ovárií aich vzťah khormonálnym ametabolickým parametrom (I.IK, prof. MUDr. Ivica LAZÚROVÁ, FRCP, DrSc. a MUDr. Simona UJHÁZI)

8. Charakteristika črevnej mikroflóry upacientov sUlceróznou kolitídou vporovnaní so zdravými pacientami (I.IK MUDr. Martin JANIČKO, PhD.)

9. Charakteristika mikroprostredia karcinómu endometria (G-PK doc. MUDr. Peter URDZÍK PhD., MPH, 5/2017-12/2018)

10. OPIOID-REDOX STUDY (I.KAIM, MUDr. Jana ŠIMONOVÁ, PhD., MPH)

11. Predikcia výsledkov transplantovaných obličiek pomocou vyšetrení molekulárneho profilu tkaniva obličky (TrO, MUDr. Tatiana BALTESOVÁ, PhD.)

12. Prediktívne faktory priebehu a prognózy optickej neuritídy (NK, doc. MUDr. Jarmila SZILASIOVÁ, PhD. aOčK MUDr. Miriam SKIRKOVÁ, 1/2017 - 01/2022)

13. Predpoveď rizika vzniku akútneho zlyhania pečene nasadajúceho na ochorenie pečene a cirhózu (ACLF) - PREDICT (I.IK MUDr. Martin JANIČKO, PhD.)

14. Proteomická analýza ľudských slín pre stanovenie biomarkerov ochorení čeľustného kĺbu ( I.SK, MUDr. Vladimíra SCHWARTZOVÁ, PhD., MHA, 1/2018-1/2020)

15. Proteomická analýza mozgomiechového moku a krvných doštičiek u suicidálnych pacientov (PsO, PsK, I.KAaIM, ÚSL aÚKB LF UPJŠ, MUDr. Erika SEMANČÍKOVÁ, 1/2018-12/2018)

16. Prevalencia azávažnosť kognitívneho deficitu upacientov po cievnej mozgovej príhode (NK, doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.)

17. Štúdium vzniku aprogresie parodontitíd využitím najnovších molekulárno - biochemických metód (ÚLKB LF UPJŠ, prof. Ing. Mária MAREKOVÁ, CSc. a I.SK, MUDr. Vladimíra SCHWARTZOVÁ, PhD., MHA, 4/2018 - 12/2020)

18. Validácia multiplexného RT PRC testu pre vyšetrenie vybraných sexuálne prenosných ochorení vo vzorkách slín avýterov zústnej dutiny aoverenie možnosti využitia vdiagnostike (ZTB, RNDr. Zuzana VÁCZY, PhD. 12/2017-12/2018)

19. Využitie profilu zdravotnej gramotnosti na zvýšenie efektívnosti manažmentu chronických ochorení endometria (endometrióza, karcinóm endometria uteru) (ÚPZ UPJŠ, MUDr. Jaroslav ROSENBERGER, PhD., GPK doc. MUDr. Peter URDZÍK PhD., MPH, 2/2018 - 12/2018)

20. Využitie profilu zdravotnej gramotnosti na zvýšenie efektívnosti manažmentu chronických ochorení ústnej dutiny (ÚPZ UPJŠ, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., I.SK MUDr. Silvia TIMKOVÁ, PhD., 2/2018-12/2018)

21. Význam adenozínu v patogenéze a diagnostike synkopálnych stavov (IV.IK, MUDr. Zora LAZÚROVÁ, 6/2017- 12/2020)

22. Význam počítačovej navigácie pri implementáciách totálnych náhrad kolenného kĺbu u ortopéda s prvotnými skúsenosťami s endoprotetikou kolena (KOaTPÚ, MUDr. Marek Lacko, PhD.)

23. Záchvatové ochorenia - faktory kognitívnej dysfunkcie, neurofyziologické markery (NK)

24. Získaná hemofília A: kazuistika (I.IK, MUDr. Štefan Sotak, PhD.,MBA)

Ukončené projekty v roku 2017:

1. Črevný ɑ-synukleín ako potenciálny biomarker premotorického štádia Parkinsonovej choroby - výskumný projekt (NK, doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., 1/2017-12/2017)

2. EuReCa TWO (I.KAIM, 10/2017-12/2017)

3. Interakcia genetického pozadia a chronickej intermitentnej hypoxie v patogenéze kardiovaskulárnych komplikácií obštrukčného spánkového apnoe - VEGA (KPaF, MUDr. Pavol JOPPA, PhD., 2015-2017)

4. Obezita v patogenéze jednotnej choroby dýchacích ciest (ÚEM UPJŠ, RNDr. Veronika BENETINOVÁ, 2016 - 9/2017)

5. Proteomická analýza mozgomiechového moku a krvných doštičiek u suicidálnych pacientov (PsO, PsK, I.KAaIM, ÚSL aÚKB LF UPJŠ, MUDr. Erika SEMANČÍKOVÁ, 2016 - 8/2017)

6. Štúdium imunomodulačných aregeneračných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek na in vitro modeli osteoartritídy (ZTB, MVDr. Ján Rosocha, CSc., 2013-2017)

7. Výsledky po osteosyntéze zlomeniny krčka stehennej kosti implantátom Targon FN ( KÚCH, MUDr. Katarína TAKÁČOVÁ, 5/2017 - 10/2017)

Ukončené projekty v roku 2016:

1. Črevný ɑ-synukleín ako potenciálny biomarker premotorického štádia Parkinsonovej choroby - VEGA (NK, 2014 - 2016)

2. Klinická - epidemiologická štúdia etiologických faktorov vybraných kliešťami prenášaných ochorení (Lymská borelióza, vírusová kliešťová encefalitída) s použitím metód molekulovej biológie asérológie (ÚVZ, 2013 - 2016)

3. Nové biomarkery premotorického štádia Parkinsonovej choroby (NK, 2014 - 2016)

4. Sledovanie vzťahov variantov vybraných kandidátskych génov aterosklerózy na závažnosť periférneho artériového obliterujúceho ochorenia dolných končatín u diabetikov 2.typu (IV. IK, 2014 - 2016)

5. Vplyv mezenchýmových stromálnych a tolerogénnych dendritických buniek na CD4+ bunkovú odpoveď (ZTB, 2014 - 2016)

Ukončené projekty v roku 2015:

1. Štúdium zníženia krvných strát pri implantácii endoprotézy kolenného kĺbu s použitím kyseliny tranexamovej (2014 - 2015)

2. Vplyv alogénnych kostných štepov na osteogénnu diferenciáciu mezenchymálnych stromálnych buniek in vitro (2013 - 2015)

3. Výskum metód cieleného regulovania cirkulácie pôvodcov endoparazitóz v environmente a efektívnych postupov ich komplexnej - plošnej terapie a profylaxie v detskej populácii žijúcej v rómskych osadách (2013 - 2015)

Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 25 september 2018 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001