Dnes je utorok 2. júna 2020. Sviatok má Xénia zajtra má sviatok Karolína .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY, pracovisko Trieda SNP 1 a Rastislavova 43 Formátovať pre tlač

18 september 2006    

Oddelenie laboratórnej medicíny vzniklo v máji 2005 zlúčením laboratórnych pracovísk UNLP (klinickej biochémie, klinickej imunológie a alergológie, hematologického a mikrobiologického oddelenia SVLZ). Od jeho vzniku prešlo viacerými zmenami. V súčasnosti oddelenie pozostáva zo šiestich pododdelení – klinickej biochémie, klinickej hematológie, klinickej imunológie a alergológie, lekárskej genetiky, klinickej toxikológie a klinickej farmakológie. V areáli na Rastislavovej ulici je zriadené statimové laboratórium, kde sa realizujú statimové hematologické a biochemické vyšetrenia. Ostatné vzorky sa zvážajú na pracoviská na Triede SNP.  Súčasťou oddelenia sú aj ambulancie: hematologická, imuno-alergologické a lekárskej genetiky.

VEDENIE PRACOVISKA:    

 Image
Primár: MUDr. Miriam Mitníková 
tel. číslo: 055 / 640 4225, 3206

Image
Vedúca laborantka: Mgr. Katarína Rosenbergová
tel. číslo: 055/ 640 4191

Sekretariát: 055/640 3846
 olm.snp@unlp.sk

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV:

Cenník výkonov:
Na OLM platia ceny pre samoplatcov podľa obežníka 77/2015 a jeho dodatku
(ambulantné výkony 0,04 €/bod; laboratórne výkony 0,01 €/bod; výkony klinickej toxikológie 0,04 €/bod)
a cenník výkonov pododdelenia lekárskej genetiky č. 37.
V príprave je cenník za screeningové vyšetrenie drog na POKT.

Image


ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA:

Pododdelenie klinickej biochémie:
e-mail: biochemia.snp@unlp.sk
Vedúci pododdelenia: RNDr. Martin Kačáni – 055/ 640 3827
Manažér dennej prevádzky: Michaela Maťašová - 055/ 640 3832 
e-mail: manazer.biochemia@unlp.sk 

Príjem materiálu: 055/ 640 4155
Laboratórium CORE-LAB: 055/640 3843
Statimové laboratórium: 055/640 3840
Močové laboratórium: 055/640 3848
Glykémie: 055/640 3241
Metabolický úsek – Rastislavova 43: 055/ 615 2494
e-mail: metabolicke.olm@unlp.sk

Image

Pododdelenie klinickej hematológie:
e-mail: hemlab.olm.snp@unlp.sk
Vedúci pododdelenia: MUDr. Miriam Mitníková – 055/ 640 4225
Manažér dennej prevádzky: Bc. Dagmar Krčíková – 055/ 640 4157
Príjem materiálu: 055/ 640 4155
Laboratórium: 055/640 4154, 4156
Špeciálne laboratórium: 055/640 4158
Cytochemické laboratórium: 055/640 4160
Ambulancia – MUDr. Miriam Mitníková a MUDr. Katarína Gbúrová – 055/ 640 3206
Ambulancia – sestra: 055 /640 3229

Image

Statimové laboratórium POKB a POKH na RA43:
Manažér dennej prevádzky: Bc. Anna Mattová – 055/ 615 2505, 2500
úsek hematologický: 055/ 615 2505
úsek biochemický: 055/ 615 2501
močové laboratórium: 055/ 615 2504

 Image 

Pododdelenie klinickej imunológie a alergológie:
e-mail: imunolog.snp@unlp.sk
Vedúci pododdelenia: RNDr. Erika Barlová – 055/640 3852
Manažér dennej prevádzky: Mgr. Danica Gálová – 055/ 640 4747
Príjem materiálu: 055 /640 3965

Laboratórium celulárnej imunity: 055/640 3850
Laboratórium HLA: 055/640 3854
Laboratórium autoprotilátok: 055/640 3962
Laboratórium humorálnej imunity: 055/640 4177
Laboratórium gamapatií: 055/640 4197

Ambulancie na Tr. SNP:
e-mail: branislav.spisak@unlp.sk
MUDr. Štefan Raffáč, PhD., MPH – 055/640 2510, sestra 055/640 2504
MUDr. Branislav Spišák – 055/ 640 3963, sestra 055/640 3964
MUDr. Ľubčo Vitanov – 055/640 3966, sestra: 055/640 3856

Ambulancie na Rastislavovej ul.:
e-mail: okia@unlp.sk
MUDr. Jana Kiseľová - 055/615 2481, 2486, sestra: 055/615 2487
MUDr. Ingrid Sučiková – 055/ 615 2485, 2482, sestra: 055/ 615 2488

 Image 

Pododdelenie lekárskej genetiky:
e-mail: genetikaodd.snp@unlp.sk
Vedúci pododdelenia: RNDr. Jana Schmuczerová, PhD.- 055/640 2140
Manažér dennej prevádzky: Zora Zvadová – 055/640 3231
Laboratórium: 055/640 3230
Ambulancia – MUDr. Gabriela Magyarová a MUDr. Eva Ruman-Pálová 055/640 3233

 Pododdelenie klinickej toxikológie:
e-mail: toxlab.olm@unlp.sk
Vedúci pododdelenia: RNDr. Ivica Bajusová, PhD. – 055/615 2491
Manažér dennej prevádzky: Sabina Kurišková – 055/615 2492, 2493

Pododdelenie klinickej farmakológie:
email: farmakologia.snp@unlp.sk
Vedúci pododdelenia: doc. PharmDr. Jadwiga Fargašová, PhD. – 055/ 640 3851
Manažér dennej prevádzky: Mgr. Henrieta Kossuthová – 055/ 640 2746
Laboratórium: 055/ 640 3849

Image 

LIEČEBNO-PREVENTÍVNA ČINNOSŤ:

Pododdelenie klinickej biochémie (POKB)

Pododdelenie klinickej biochémie svojimi vyšetreniami prispieva k diagnostike, monitoringu terapie a sledovaniu priebehu ochorení. Poskytuje paletu vyšetrení  pre ochorenia kardiovaskulárne, kostné, obličkové, nádorové, metabolické, endokrinologické a ochorenia gastrointestinálneho traktu.Svojimi vyšetreniami napomáha v diagnostike dyslipoproteinémií, hypertenzie a hormonálnych porúch.Spolupracuje s lekárskou genetikou v diagnostike prenatálneho skríningu.Venuje sa  dedičným metabolickým poruchám. Vykonáva diagnostiku močových konkrementov. Vyšetruje izoenzýmy. Spolupracuje pri diagnostike sepsy.
Popri klinicko – biochemických vyšetreniach v krvi a moči, vykonáva aj vyšetrenia v ďalších telových tekutinách (mozgomiešny mok, plodová voda, punktát, dialyzát ).
Celkovo sa jedná o 160 vyšetrovacích metód  v nepretržitej prevádzke .
Pododdelenie klinickej biochémie má plne automatizovaný systém preanalytickej , analytickej a postanalytickej fázy. Prostredníctvom informačného systému je okamžitá dostupnosť výsledkov.
Pododdelenie je situované na 1. poschodí Monobloku na Tr. SNP.


Pododdelenie klinickej hematológie (POKH)

V súčasnosti disponuje pododdelenie  klinickou a laboratórnou časťou. Klinickú časť tvorí všeobecná hematologická ambulancia, ktorá realizuje diagnostiku a liečbu pacientov s hematologickými ochoreniami. Laboratórna časť má dva úseky: morfologický a hemokoagulačný. V rámci morfologického úseku laboratórium stanovuje základné hematologické parameter (krvný obraz, diferencovanie krvného náteru a iné) a špeciálne morfologické vyšetrenia (cytomorfologické a cytochemické vyšetrenie náterov periférnej krvi a náterov kostnej drene, vyšetrenie punktátov ostatných telových tekutín, Le bunky a iné). Laboratórium v  regionálnej aj mimoregionálnej pôsobnosti poskytuje špeciálne analýzy pre diagnostiku vrodených resp. získaných hemolytických anémií a na diferenciálnu diagnostiku a dôkaz anémií z nedostatku železa. Hemokoagulačný úsek vykonáva základné a špeciálne vyšetrenia. V rámci základného sa vykonáva skríningová laboratórna diagnostika zrážanlivosti krvi. Špeciálnymi analýzami  sa vyšetrujú vrodené a získané poruchy zrážanlivosti krvi (v zmysle náchylnosti na zvýšené krvácanie alebo na tvorbu krvných zrazenín, príp. kombinované poruchy). Hemokoagulačný úsek taktiež realizuje vyšetrenia na kontrolu liečby všetkými na Slovensku registrovanými antikoagulačnými liekmi (LMWH, kumarínové antikoagulanciá, dabigatran etexilát, rivaroxaban, apixaban).
Pododdelenie je situované na 1. poschodí Monobloku na Tr. SNP.


Pododdelenie klinickej imunológie a alergológie (POKI)

Charakter práce OKIA vychádza zo základnej koncepcie klinickej imunológie a alergológie ako klinicko - laboratórneho odboru. Znamená to, že spája klinickú prácu s pacientami na ambulancii, indikáciu, realizáciu, aj interpretáciu špecifických laboratórnych vyšetrení; pričom aplikuje najnovšie poznatky v medicínskej praxi pri objasňovaní etiopatogenézy vrodených a získaných ochorení imunitného systému, pri určení správnej diagnózy, pri sledovaní dynamiky, liečby, prognózy ochorenia.
V ambulanciách sa vykonáva klasická diagnostika (od anamnézy, cez fyzické vyšetrenie pacienta a indikáciu resp. interpretáciu jednotlivých vyšetrení) a  následná liečba. Diagnostikuje, lieči a  dispenzarizuje pacientov s rôznymi prejavmi respiračnej alergie (rôzne formy alergickej nádchy a astmy), kožnej alergie (atopický ekzém, urtikária), pacientov s rôznymi poruchami imunity (primárne a najmä sekundárne poruchy imunity, vrátane porúch imunity pri onkologických diagnózach) a pacientov so systémovými spojivovými ochoreniami (rôzne prejavy autoimunitných a autozápalových ochorení). Veľká pozornosť sa venuje diagnostike liekovej a potravinovej alergie a to aj in vivo (kožné testy) a in vitro (laboratórne testy).
Laboratórna časť poskytuje špecializované imunologické vyšetrenia, v prvom  rade  pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov UNLP z imunologických a ďalších špecializovaných ambulancií s celokrajskou pôsobnosťou.
Pracovisko je  zapojené  do  transplantačného  programu  nemocnice  na  úseku  orgánových
transplantácií, ako aj autológnych  transplantácií  periférnych kmeňových krvotvorných buniek.
Analýzy sa uskutočňujú na moderných prístrojoch - 6 farebné 2 laserové prietokové cytometre s IVD certifikátom, ELISA automaty, HYTEC 288, najmodernejší turbidimeter SPA Plus, ELFO automat INTERLAB 626, a iné zariadenia využívané k diagnostike a prenosu dát do informačného systému.
Pododdelenie je situované na 1. poschodí podnože Monobloku na Tr. SNP.


Pododdelenie lekárskej genetiky (POLG)

Ambulancia lekárskej genetiky poskytuje konzultácie v oblasti prenatálnej diagnostiky vrodených vývojových chýb, dedičných ochorení, pri poruchách reprodukcie a dedičných onkologických ochoreniach.
Laboratórium lekárskej genetiky poskytuje vyšetrenia na dvoch úrovniach - úsek cytogenetiky (analýza chromozómov z periférnej krvi, kostnej drene, plodovej vody, choriových klkov, svalu a kože) a úsek molekulárnej genetiky.
Práve úsek molekulárnej genetiky je dynamickým a neustále sa rozvíjajúcim úsekom.
Od začiatku roku 2013  pracovisko realizuje molekulárne vyšetrenia aj v oblasti onkogenetiky a je pilotným pracoviskom na východnom Slovensku pre detekciu somatických mutácií v géne KRAS u pacientov s kolorektálnym karcinómom, v onkogéne EGFR u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc a zisťovaním mutačného statusu v géne BRAF u pacientov s kožným melanómom a papilárnym karcinómom štítnej žľazy. Začiatkom roku 2014 rozšírilo túto oblasť o testovanie v géne NRAS.
V rámci molekulárnej genetiky v roku 2014  boli zavedené aj vyšetrenia, ktoré na základe genetických mutácií a polymorfizmov sú nevyhnutné pre optimalizáciu a voľbu počiatočnej terapie. Takými sú detekcia v géne pre Interleukin 28-B pre pacientov s chronickou hepatitídou C a v géne pre enzým TPMT (tiopurínmetyltransferázy), ktorý je kľučový pri odburávaní tiopurínových preparátov,
používaných pri liečbe neoplázií, autoimunitných ochorení a pri transplantáciách.
Laboratórna časť POLG je situovaná v suteréne polikliniky na Tr. SNP. Ambulantná časť na 2. poschodí polikliniky.

Na oddelení pôsobí aj krajská odborníčka MZ SR pre odbor lekárska genetika v Košickom samosprávnom kraji, MUDr. Eva Ruman Pálová

Pododdelenie klinickej toxikológie (POKT)

Pracovisko v súčasnosti vykonáva toxikologické vyšetrenia pre ambulantných, hospitalizovaných pacientov UNLP v Košiciach aj pre pacientov širšieho regiónu. Laboratórne vyšetrenia napomáhajú v diagnostike akútnych a chronických foriem intoxikácií chemickými látkami z pracovného prostredia (toxické kovy, organické rozpúšťadlá, polycyklické aromatické uhľovodíky a iné).
Diagnostiku intoxikácie chemickou látkou podporuje stanovenie koncentračnej hladiny noxy alebo príslušného metabolitu v biologickom materiáli rôznymi analytickými metódami, ktoré poskytujú platné reprodukovateľné výstupy (chromatografické, elektrochemické a spektrofotometrické metódy).
Laboratórium vyšetruje i parametre k vybraným metabolickým ochoreniam (porfyrické ochorenia, Wilsonova choroba).

Pododdelenie klinickej farmakológie (POKF)

•  získava, zhromažďuje, vyhodnocuje  a poskytuje komplexné  poznatky potrebné  pre   bezpečné  a účinné používanie liekov
•  uplatňovaním princípov klinickej farmácie pri dispenzácii liekov so špecifickým využívaním  informácií o vlastnostiach a účinkoch liekov v spojení s komplexnou dokumentačnou činnosťou (liekové karty) orientovanou na  jednotlivého pacienta, prehlbuje poskytovanie  lekárenskej starostlivosti
•  má spoluúčasť v liekových komisiách a komisiách  pre antiinfekčnú terapiu  a antibiotickú  politiku  na všetkých  úrovniach  riadenia. V oblasti informácií a konzultácií o liekoch  a v kontrolnej činnosti  racionálnej farmakoterapie
•  v oblasti farmakovigilancie spolupracuje pri vyhľadávaní, sledovaní a vyhodnocovaní nežiadúcich  účinkov liekov (ďalej len „NÚL“), hlási  NÚL do Národného centra pre nežiadúce účinky liekov pri Štátnom ústave pre kontrolu liečiv v Bratislave, sleduje, vyhodnocuje interakcie liekov a navrhuje riešenie klinicky významných liekových interakcií
•  poskytuje konzultácií v oblasti liekov pri liekových anamnézach a usmerňovaní účelnej farmakoterapie so zameraním na definíciu lieku z hľadiska obsahu účinných a pomocných látok, liekovej formy, fyzikálnych chemických, fyzikálno-chemických, imunochemických a ďalších ukazovateľov ovplyvňujúcich farmakokinetiku a farmakodynamiku, z hľadiska stability, liberácie, indikácií, kontraindikácií, liekových interakcií, nežiadúcich účinkov liekov, individuálnych rozdielov vo farmakodynamike, farmakokinetike a biologickej dostupnosti podmienených vekom, genetickými vplyvmi, vplyvom ochorenia a pod.

Na pododdelení sa vyšetruje hladina liečiv a to:
      Cyclosporín
      Tacrolimus
      Sirolimus
      Everolimus
      Methotrexát
      Vysokodávkovaný Methotrexát
      Digoxín
      Gentamicin
      Amikacin
      Vancomycin
      Tricyklické antidepresíva
      Prolaktín (po užití liekov)

Image

Spektrum vyšetrovaných laboratórnych metodík ostatných pododdelení podľa jednotlivých žiadaniek – formulárov.

Žiadanky na vyšetrenia:

POKB:  F-290.1 – Žiadanka_STATIM
F-290.3 – Žiadanka_ rutinná prevádzka
F-290.4 – Informácie k biochemickým vyšetreniam
F-291 – Žiadanka o vyšetrenie dedičných metabolických  porúch
POKH:  F-281 – Žiadanka na hematologické vyšetrenie
F-702 – Žiadanka na základné hematologické vyšetrenia – hemokoagulácia  
F-703 – Žiadanka na základné hematologické vyšetrenia – morfológia
POKI:  F-060 – Žiadanka na laboratórne vyšetrenie - imunofenotypizácia
F-061 – Žiadanka na imunologické vyšetrenie - imunológia
F-063 – Žiadanka o labor. vyš. – imunológia - alergény
POLG:  F-233 – Žiadanka o genetické vyšetrenie
POKT:  F-700 – Žiadanka o toxikologické vyšetrenie
POLG – dotazníky:
Informatívny dotazník o anamnéze pacienta, rodinná anamnéza ženy-matky, rodinná anamnéza muža-otca (F-209, F-209.1, F-209.2)
Osobná anamnéza probanda dieťaťa F-560

Image

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE:

Pedagogické aktivity prednášková činnosť publikačná činnosť:

OLM je základňou pre výučbu študentov SZŠ Košice v odbore zdravotnícky laborant. Pracoviská sa podieľa na postgraduálnej výučbe v rámci špecializačného štúdia lekárov – študentov UPJŠ a SZU vrátane výučby lekárov zaradených do študijného programu Všeobecné lekárstvo v rámci Rezidentského programu v operačnom programe Vzdelávanie podporovaného z Európskeho sociálneho fondu.
  
Pracovníci OLM sa svojimi prednáškami podieľajú na výučbe študentov zdravotníckej školy v odbore laborant i študentov Lekárskej fakulty zaradených do atestačnej prípravy.

Image

Oddelenie úzko spolupracuje s Občianskym združením raritných ochorení (OZRO) v oblasti rozvoja diagnostiky zriedkavých ochorení. Spolupráca sa rozvíja od r. 2013. V budúcnosti združenie plánuje podporiť diagnostiku investíciami do skvalitnenia prístrojovej techniky i iných podporných projektov.

právna forma: občianske združenie
IČO: 0042323631
adresa: Trieda SNP č. 1, Košice, 040 11
banka: Poštová banka
kód banky: 6500
číslo účtu: 0020534683 / 6500
IBAN: SK9165000000000020534683   BIC: POBNSKBA


Pracovisko: Tr. SNP 1: 1 11: 

 

 

 

Pridal: Juraj Mihalyi    
Naposledy zmenené ( 04 marec 2019 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001