Dnes je utorok 19. septembra 2017. Sviatok má Konštantín zajtra má sviatok Ľuboslav/Ľuboslava .  

Domovská stránka
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Oddelenia arrow ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY, pracovisko Trieda SNP 1 a Rastislavova 43
ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY, pracovisko Trieda SNP 1 a Rastislavova 43 Formátovať pre tlač

18 september 2006    

 

Oddelenie laboratórnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice v súčasnosti pozostáva z piatich zlúčených pracovísk - pododdelení: klinickej biochémie, klinickej hematológie, klinickej imunológie, lekárskej genetiky a klinickej toxikológie.
Pracovisko je výučbovou základňou pre a postgraduálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, poskytuje výuku pre strednú zdravotnícku školu a zároveň sa podieľa na mnohých klinických štúdiách v spolupráci s pracoviskami lekárskej fakulty UPJŠ ako aj s inými zdravotníckymi zariadeniami.
V rámci jednotlivých pododdelení  realizuje toto pracovisko široké spektrum laboratórnych vyšetrení - rutinných i špeciálnych - pokrývajúcich potrebu jednotlivých klinických pracovísk univerzitnej nemocnice, ako aj potreby najrôznejších  medicínskych odborov.
Pododdelenia klinickej biochémie, hematológie a imunológie sa nachádzajú na 1. poschodí monobloku UNLP na Triede SNP, pododdelenie lekárskej genetiky v suteréne polikliniky na Triede SNP. V budove polikliniky sú situované i ambulancie pododdelení a to na 1. a 2. poschodí. Dve imunologické ambulancie a pododdelenie klinickej toxikológie sa nachádzajú na Rastislavovej ulici na 1. poschodí XVIII. pavilónu.

VEDENIE PRACOVISKA:    

Primár: MUDr. Miriam Mitníková 
Vedúca laborantka: Mgr. Katarína Rosenbergová

 olm.snp@unlp.sk

Image

TEL. KONTAKT:
primár: 055/ 640 4225, 3206
vedúca laborantka: 055/ 640 4191
sekretariát: 055/ 640 3846

Pod
oddelenie klinickej imunológie:
  zahŕňa dve zložky - klinickú a laboratórnu, ktoré aplikujú najnovšie poznatky v medicínskej praxi pri objasňovaní etipatogenézy chorôb imunitného systému, pri určení správnej diagnózy, pri dynamickom sledovaní priebehu ochorenia a jeho liečby.
  Pracovisko vykonáva imunologické vyšetrenia pre hospitalizovaných  aj ambulantných  pacientov UNLP Košice a špeciálne vyšetrenia pre celý región, je zapojené do transplantačného  programu v oblasti orgánových  transplantácií, ako aj autológnych  transplantácií periférnych kmeňových krvotvorných buniek. 
Ambulantná časť pododdelenia pozostáva z ambulancií v poliklinických  priestoroch Univerzitnej nemocnice  L. Pasteura Košice na Triede SNP č. 1 a ambulancií na Rastislavovej 43 -  XXIV. pavilón. V ambulantnej časti sú vyšetrovaní a liečení pacienti s podozrením na poruchy imunitného systému s celokrajskou pôsobnosťou, a to predovšetkým pacienti s imunitnou nedostatočnosťou, alergickí pacienti, pacienti s nádorovými ochoreniami a autoimunitnými ochoreniami. Na Rastislavovej 43 pôsobia dve špecializované poradne, rinoalergologická a pneumoalergologická  - astmatologická poradňa.

Vedúca pododdelenia - laboratórnej časti: RNDr. Erika Barlová,  055 / 640 3852
Manažér dennej prevádzky: Mgr. Danica Gálová,  055/ 640 4197

 imunolog.snp@unlp.sk  

 Image

Pododdelenie lekárskej genetiky:
pozostáva z ambulantnej a laboratórnej časti. Ambulantná časť poskytuje konzultáciu v oblasti prenatálnej diagnostiky vrodených vývojových chýb, dedičných ochorení, pri poruchách reprodukcie a dedičných onkologických ochoreniach. Laboratórium je zamerané na cytogenetické vyšetrenie (analýza chromozómov) z periférnej krvi, kostnej drene, plodovej vody, choriových klkov, svalu a kože. Pracovisko poskytuje aj vyšetrenia na molekulárnej úrovni.

Od 1.1.2013 realizuje nové molekulárno-genetické vyšetrenia v géne K-ras, EGFR ( receptora epidermálneho rastového faktora ) a BRAF. Testovanie mutácií v géne K-ras je určené pre pacientov s metastázujúcim kolorektálnym karcinómom a v géne EGFR pre pacientov s pokročilým nemálobunkovým pľúcnym karcinómom.
Pre molekulárno-genetické vyšetrenia v géne K-ras, EGFR a BRAF takéhoto rozsahu predstavuje laboratórium lekárskej genetiky  pilotné pracovisko pre košický región.  

Od 1.7.2016, v rámci molekulárnej diagnostiky, rozširuje súbor vyšetrení o detekciu mutácií v génoch pre ApoB100 a ApoE, ktoré sú určené pre pacientov so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení. Mutácia R3500Q v ApoB géne spôsobuje familiárny defekt apolipoproteínu B-100, ktorý sa prejavuje zmenami v zastúpení frakcií LDL cholesterolu v plazme.
Polymorfizmy v géne ApoE majú za následok vznik hyperlipoproteinémie typu III
s klinickým prejavom predčasnej aterosklerózy. Diagnostika genotypov umožňuje určiť aj riziko vzniku Alzheimerovej choroby.
Kódy indikujúcich lekárov: 001, 007, 020,
                                                031, 049, 050,
                                                 060, 062, 064,
                                               153, 155, 329

Pracovisko sa tiež podieľa na výučbe predmetu klinická genetika pre študentov LF UPJŠ. Jeho laboratórna časť je umiestnená v suteréne polikliniky na Triede SNP 1, ambulantná časť je situovaná na 2. pochodí v budove polikliniky na Tr. SNP 1.

      Pre objednanie na vyšetrenie kontaktujte počas pracovných dní ambulanciu na čísle: 055/ 640 3233.

Vedúca pododdelenia: RNDr. Hedviga Háková,  055/ 640 2140
Manažér dennej prevádzky: Zora Zvadová, 055/ 640 3231
Laboratórium: 055/640 3230

 genetikaodd.snp@unlp.sk

  Pododdelenie klinickej hematológie  
 v súčasnosti disponuje hematologické pododdelenie  klinickou a laboratórnou časťou. Klinickú časť tvorí všeobecná hematologická ambulancia, ktorá realizuje diagnostiku a liečbu pacienta s hematologickými ochoreniami. Laboratórna časť má úseky morfologický a hemokoagulačný.
  V rámci morfologického úseku laboratórium stanovuje základné hematologické parametre (krvný obraz, diferencovanie krvného náteru a iné) a špeciálne morfologické vyšetrenia (cytomorfologické a cytochemické vyšetrenie náterov periférnej krvi a náterov kostnej drene, vyšetrenie punktátov ostatných telových tekutín, Le bunky a iné). Laboratórium v  regionálnej aj mimoregionálnej pôsobnosti poskytuje špeciálne analýzy pre diagnostiku vrodených resp. získaných hemolytických anémií a na diferenciálnu diagnostiku a dôkaz anémií z nedostatku železa.
   Hemokoagulačný úsek vykonáva základné a špeciálne vyšetrenia. V rámci základného sa vykonáva skríningová laboratórna diagnostika zrážanlivosti krvi. Špeciálnymi analýzami  sa vyšetrujú vrodené a získané poruchy zrážanlivosti krvi (v zmysle náchylnosti na zvýšené krvácanie alebo na tvorbu krvných zrazenín, príp. kombinované poruchy).

Vedúca pododdelenia: MUDr. Miriam Mítniková - 055/ 640 4225
Manažér dennej prevádzky: Anna Semanová  - 055/ 640 4157

 hemlab.olm.snp@unlp.sk

   Pododdelenie klinickej biochémie:
  popri základných klinicko-biochemických vyšetreniach v krvi a moči (24h denne) vykonáva aj špeciálne analýzy, napr. hladiny hormónov a onkomarkerov, vyšetrenia  izoenzýmov, stanovenie katecholamínov a ich metabolitov, ako aj vyšetrenia ďalších telových tekutín (mozgomiešny mok, plodová voda, punktát, dialyzát). Celkovo ponúka pododdelenie klinickej biochémie 120 biochemických metód. Ako jediné pracovisko v regióne poskytuje vysokonáročnú laboratórnu a lekársku diagnostiku dedičných metabolických porúch.  Z pracoviska je možné zasielať  výsledky vyšetrení  aj elektronicky. Od 1.7.2014 je metabolický úsek presťahovaný do priestorov na Rastislavovej ulici, XVIII. pavilón, 1.poschodie.

Vedúca pododdelenia: MVDr. Ľubica Uhrínová - 055/ 640 3827
Manažér dennej prevádzky: Eva Magnesová  - 055/ 640 3832

  biochemia.snp@unlp.sk

Pododdelenie klinickej toxikológie:
 Pracovisko v súčasnosti vykonáva toxikologické vyšetrenia pre ambulantných, hospitalizovaných pacientov UNLP v Košiciach aj pre pacientov širšieho regiónu. Laboratórne vyšetrenia napomáhajú v diagnostike akútnych a chronických foriem intoxikácií chemickými látkami z pracovného prostredia (toxické kovy, organické rozpúšťadlá, polycyklické aromatické uhľovodíky a iné).
 Diagnostiku intoxikácie chemickou látkou podporuje stanovenie koncentračnej hladiny noxy alebo príslušného metabolitu v biologickom materiáli rôznymi analytickými metódami, ktoré poskytujú platné reprodukovateľné výstupy (chromatografické, elektrochemické a spektrofotometrické metódy).
 Laboratórium vyšetruje i parametre k vybraným metabolickým ochoreniam (porfyrické ochorenia, Wilsonova choroba).

Vedúca pododdelenia: RNDr. Ivica Bajusová, PhD.,  055/ 615 2491
Manažér dennej prevádzky: Terézia Cirnerová,  055/ 615 2492

e-mail: toxlab.olm@unlp.sk
 

IMUNOLOGICKÉ AMBULANCIE:
Tr. SNP 1, p
oliklinika dospelých - 2. p.
M
UDr. Štefan Raffáč, MPH - 055/ 640 2504, 640 2510
MUDr. Branislav Spišák -  055/ 640  3964, 640 3963
MUDr. Ľubčo Vitanov -  055/ 640 3856, 640 3966

Rastislavova 43, XVIII. pavilón
MUDr. Jana Kiseľová -  055/ 615 2487, 615 2486
MUDr. Inga Sučiková -  055/ 615 2488

HEMATOLOGICKÁ AMBULANCIA:
MUDr. Miriam Mitniková, MUDr. Katarína Gbúrová
-  055/ 640 3229, 640 3206

AMBULANCIA LEKÁRSKEJ GENETIKY:
MUDr. Gabiela Magyarová, MUDr. Eva Pálová
– 055/ 640 3233

Oddelenie úzko spolupracuje s Občianskym združením raritných ochorení (OZRO) v oblasti rozvoja diagnostiky zriedkavých ochorení. Spolupráca sa rozvíja od r. 2013. V budúcnosti združenie plánuje podporiť diagnostiku investíciami do skvalitnenia prístrojovej techniky i iných podporných projektov.

právna forma: občianske združenie
IČO: 0042323631
adresa: Trieda SNP č. 1, Košice, 040 11
banka: Poštová banka
kód banky: 6500
číslo účtu: 0020534683 / 6500
IBAN: SK9165000000000020534683   BIC: POBNSKBA


Pracovisko: Tr. SNP 1: 1 11: 

 

 

 

Pridal: Juraj Mihalyi    
Naposledy zmenené ( 14 marec 2017 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001